høst 2020
SOA-1004 Slektskap, familie og kjønn - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er valgfritt innenfor bachelorstudiet i sosialantropologi og tas vanligvis i studentens tredje semester.

Emnet passer godt som valgemne for samfunnsfag og humanistiske fag.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Undervisning og eksamen tilbys kun i høstsemesteret.


Opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper: SOA-1000 Hva er kultur? og SOA-1001 Innføring i sosialantropologi.

Emnet forutsetter gode lesekunnskaper i engelsk i tillegg til ferdigheter i det norske språk.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SOA-1004 Organisering av fellesskap og forskjeller 10 stp

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i elementære begreper, modeller og problemstillinger som knytter seg til temaene slektskap, familie og kjønn. Studiet av slektskap har vært et nøkkelemne i utviklingen av moderne sosialantropologi og temaene familie og kjønn knytter seg naturlig til dette. Emnet gir dermed et innblikk i antropologiske perspektiver på utformingen av sosiale roller i nære relasjoner.

Anbefalte forkunnskaper

SOA-1000 Hva er kultur?, SOA-1001 Kulturforståelse. Innføring i sosialantropologi

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal:

  • ha kunnskap om det antropologiske studiet av slektskap og familie, og en forståelse av begrepet om sosialt kjønn
  • kjenne til hvordan antropologer studerer utformingen av roller i nære relasjoner

Ferdigheter:

Studenten skal:

  • kunne anvende fagterminologien fra studier av slektskap og familierelasjoner i praktiske og teoretiske problemstillinger
  • kunne redegjøre for, samt vurdere ulike teoretiske innfallsvinkler til kursets temaer

Kompetanse:

Studenten skal:

  • kunne formidle og anvende begreper og teorier om slektskap, familie og kjønn i analyse av samfunnsforhold der disse er aktuelle.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Det er tillat å skrive besvarelsen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av 10 dobbelttimer med forelesninger og ca. 4 seminar.

Eksamen

Arbeidskrav:

Deltakelse på seminar med fremlegg. Arbeidskravet må være godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til endelig eksamen i emnet.

Eksamen:

Eksamen består av hjemmeeksamen over en uke med omfang på 3500 ord (ca 10 sider). Karakterskala fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Det tilbys betinget kontinueringseksamen ved karakteren F, dersom det arrangeres utsatt eksamen.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SOA-1004
  • Tidligere år og semester for dette emnet