høst 2020
SPA-0100 Grunnkurs i spansk språk - 10 stp

Sist endret: 17.09.2020

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emner i spansk på 1000-nivå bygger på SPA-0100, og det anbefales derfor at studenter som skal ta emner på 1000-nivå i vårsemesteret tar SPA-0100 i høstsemesteret. Emnet har rask progresjon, og studenter som ikke har forkunnskaper i spansk, må regne med stor arbeidsinnsats gjennom hele semesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Det kreves ingen forkunnskaper i spansk, men studenter som ikke har forkunnkaper, må regne med stor arbeidsinnsats gjennom hele semesteret.


Innhold

Emnet gir en innføring i spansk grammatikk og ordforråd. I emnet inngår lesing, snakketrening, stilskriving, oppøving av lytte- og leseforståelse, øvelser i grammatikk. Innenfor grammatikken vil følgende bli gjennomgått:

1. uttale og trykk på spansk;

2. artikler;

3. substantivets kjønn og tall;

4. adjektivets kjønn, tall og gradbøyning;

5. personlige og refleksive pronomen;

6. påpekende ord, eiendomsord, spørreord og mengdeord;

7. bøyning i presens, presens perfektum, preteritum og imperfektum;

8. verbene haber, estar og ser;

9. verb som gustar;

10. verbalperifraser ir a + infinitiv, estar + gerundium, tener que + infinitiv.

Når det gjelder skriftlig og muntlig kommunikasjon, tar emnet for seg følgende temaer:

1. be om og gi personlig informasjon;

2. fortelle om familie og venner;

3. beskrive utseende og personlighet til en person;

4. beskrive hjemmet sitt;

5. fortelle om hva en gjør en vanlig dag;

6. fortelle om hva en gjør i fritiden og hvilke interesser en har;

7. snakke om været;

8. snakke om planer;

9. snakke om hendelser i fortiden;

10. snakke om vaner i fortiden og om hvordan livet var før;

11. snakke i en butikk, på en restaurant og på en jernbanestasjon.  


Hva lærer du

Etter bestått emnet har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • tilegnet seg kunnskaper i spansk grammatikk og ordforåd tilsvarende nybegynnernivå

Ferdigheter

Studenten kan:

 • uttale og lese korrekt på spansk;
 • bøye i presens, presens perfektum, preteritum, og imperfektum;
 • danne hunkjønnsformer og flertall av substantiv og adjektiv, bøye adjektiv i samsvar med substantiv, bruke forskjellige uttrykk for å sammenligne, bruke personlige og refleksive pronomen
 • lage enkle setninger, samt forstå og bruke et ordforråd som dekker enkle dagligdagse temaer og situasjoner;
 • uttrykke seg muntlig og skriftlig om generelle temaer i det daglige liv.

I henhold til den Felles europeiske referanserammen for språk skal studentene ha nådd kompetansemålene tilsvarende nivå A2.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: norsk og spansk.

Eksamensspråk: spansk.


Undervisning

Emnet tilbys i form av gruppeundervisning. Emnet er intensivt og har en rask progresjon. Studentene må derfor jobbe regelmessig på egen hånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning og snakketrening. Undervisningen legger vekt på muntlig oppøving av det spanske språket. Emnet tilbys i høstsemesteret. Undervisningsomfanget er 6 undervisningstimer per uke. Det er ikke mulig å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.  

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 •     en skriftlig hjemmeoppgave som skal innleveres til fastsatt frist

Nærmere informasjon om arbeidskravet vil bli lagt ut på Canvas i begynnelsen av semesteret.

Arbeidskravet vurderes av faglærer med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av to deler:

 • en 3 timers skoleeksamen og
 • en muntlig eksamen i på ca. 20 minutter

Skriftlig eksamen omfatter oversettelse av ukjent tekst til spansk og oppgaver i grammatikk.

Muntlig eksamen omfatter bl.a. samtale om ett tema fra dagliglivet og samtale om ett av de litterære verkene fra pensum.

Det gis en samlet vurdering, hvor begge deler teller likt, dvs. 50%. Begge deler må være bestått for at emnet skal være bestått.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Selv om bare én del vurderes til ikke bestått, må hele eksamen tas på nytt.

Ingen hjelpemidler er tillatt verken på den skriftlige eller den muntlige eksamen.

Nærmere informasjon om eksamen og vurderingskriteriene vil bli lagt ut på Canvas i begynnelsen av semesteret.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

SPA-0101 Grunnkurs i spansk språk, deltid 10 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SPA-0100