høst 2020
SPA-2014 Spansk i arbeidslivet - 10 stp

Sist endret: 17.09.2020

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er en obligatorisk del av bachelorgrad i spansk og latinamerikanske studier.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Obligatoriske forkunnskaper: SPA-1014 (Praktisk spansk II), eller tilsvarende emner i spansk språk.

Undervisningen forutsetter forkunnskaper tilsvarende årsstudium i spansk


Obligatorisk forkunnskapskrav

SPA-1014 Praktisk spansk II

Innhold

I dette emnet lærer du spansk som er relevant i arbeidslivet innenfor fagfelt som oversettelse, næringsvirksomhet, journalistikk, turisme, internasjonalt samarbeid, kommunikasjon og medier. Du vil også lære deg å skrive profesjonelle e-poster, rapporter, CV og andre tekster som er relevant for arbeidslivet. I tillegg vil du tilegne deg fagspesifikke ordforråd, gjennom studiet av tekster, innenfor fagfelt som økonomi, sosiologi, næringslivet eller rettsvitenskap. Du vil også lære å bruke forskjellige grammatiske konstruksjoner, som bruk av tidsformer både i indikativ og konjunktiv og leddsetninger.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

•    grammatiske konstruksjoner tilsvarende et C1 nivå

•    spesifikt ordforråd tilknyttet diverse arbeidsrelevante felter

Ferdigheter

Studenten kan:

•    uttrykke seg flytende på spansk i en lang rekke situasjoner i arbeidslivet

•    skrive administrative tekster

•    skrive rapporter, CV og tekniske tekster som er relevant til arbeidslivet

•    strukturere muntlige eller skriftlige tekster på en profesjonell måte og anvende diskursive markører  både skriftlig og muntlig


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter, men undervisningsspråket vil være spansk, med norsk som hjelpespråk. Eksamensspråk er spansk

Undervisning

Emnet har undervisning 2 timer per uke fordelt over 13 uker. Emnet tilbys i form av forelesninger og øvelser knyttet til forelesningene. Det er også mulig å følge undervisningen via nett. Studentene må jobbe aktivt på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene. Undervisningsmåten er både teoretisk (30%) og praktisk (70%). Teori og praksis er fast tilknyttet i emnet, i form av øvelser, kommentering av tekster, diskusjoner i plenum og i små grupper, lytteøvelser og skriftlige oppgaver. Arbeidsplanen vil gjennomføres slik at det er en stadig interaksjon mellom studenter og lærere, inkludert retting av øvelsesoppgaver og kommunikasjon via e-post, i tillegg til samlinger.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

-    en skriftlig oppgave i spansk (ca. 6-8 sider)

-    en muntlig presentasjon (ca. 10 minutt)

Arbeidskrav evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

-    en semesteroppgave (ca. 8 sider).

Studenten skal, i løpet av kurset, jobbe med en teknisk tekst som er relevant for arbeidslivet, med veiledning fra faglæreren. Teksten kan for eksempel være en analyse av en fagrelevant tekst, eller en rapport om et tema som er godkjent av faglærer.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt prøve i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen og utsatt prøve er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SPA-2014