høst 2020
SSO-3114 Forskningsmetoder - 5 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

For å bli tatt opp som enkeltemnestudent til emner tilhørende Master i velferdsendring er det krav om:

 • Fullført bachelorgrad eller 3-årig helse- eller sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning innenfor for eksempel vernepleie, sosionom, ergoterapi, fysioterapi, lærer eller barnevernspedagog
 • Minimum to års relevant praksis

Med relevant praksis menes at søkeren har arbeidserfaring innen helse-, omsorgs- og velferdssektoren.

Oppstart av emnet forutsetter nok kvalifiserte søkere.


Innhold

Emnet vil dekke ulike typer kvalitative og kvantitative forskningsmetoder som etnografi, intervju, observasjon, dokumentanalyse, casestudier og spørreskjema. Emnet gir innsikt i forskningsmetodenes teoretiske fundament, bruk og praktiske fremgangsmåter. Håndtering av data inngår også i emnet, og utarbeidelsen av masteroppgavens datahåndteringsplan er et av emnets arbeidskrav.

Hva lærer du

Kunnskap

 • Har inngående kunnskap om kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode, og om ulike analysetradisjoner.
 • Har avansert kunnskap om kildekritikk og analytisk refleksjon i produksjon av kunnskap.
 • Har inngående kunnskap om datahåndtering i forskningsprosjekter.

Ferdigheter

 • Kan anvende grunnleggende kvalitative og kvantitative metoder og analysestrategier.
 • Kan kritisk vurdere den metodologiske kvaliteten på forskningsarbeider og gjøre relevante teoretiske utvalg.
 • Kan vurdere når kvantitativ og / eller kvalitativ forskning er hensiktsmessig, og gjøre metodiske refleksjoner knyttet til forskningsspørsmål.
 • Kan lage en datahåndteringsplan.     

Generell kompetanse

 • Kan reflektere metodologisk og kritisk og bidra til nytenkning i gjennomføringen av et selvstendig forskningsprosjekt.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning og arbeidsform

Forelesninger, dialogbasert samhandling, prosessorientert skriving, seminarer og deltakelse i et individuelt praktisk pedagogisk undervisningsprosjekt. Deler av læringsaktivitetene vil foregå i klasserom og andre ved bruk av nettbaserte læringsplattformer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i gruppe.

Forventet undervisningsomfang er på ca. 60 timer. Anbefalt tid til selvstudium er på ca. 90 timer.

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk. Det vil dessuten inngå engelskspråklig litteratur på pensum.

Emnet vil undervises i annethvert år.

Det gis ikke mulighet for å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.


Eksamen

Arbeidskrav og vurdering:

Skriftlig individuell skoleeksamen som vurderes etter karakterskala A-F.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: SSO-3114