høst 2020
STE-2801 Satellittdata behandling - 10 stp

Sist endret: 26.02.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert.

Studiepoengreduksjon

ITE1917 Satellittdata behandling 10 stp

Innhold

Dette kurset fokuserer på satellittfjernmåling/jordobservasjon.

Tema: Elektromagnetisme og vekselvirkning med atmosfæren. Passiv satellittinstrumentering som radiometere, optiske- og mikrobølge instrumenter. Aktiv satellittinstrumentering som radar, lidar, SAR instrument og prosessering av SAR data. Digital data- og bildetolkning. Klassifiseringsmetoder for satellittbilder. Oversikt operative satellitter og formål. Norske satellitter, bakkestasjoner og aktører.  Programvare som er tilgjengelig fra operatører eller brukere av satellittdata. Det vil også gi en innføring i programvare for satellitt dataanalyse.


Anbefalte forkunnskaper

IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1600 Matematikk 1, IGR1603 Fysikk/Kjemi, ITE1845 Kommunikasjonsteknikk, STE-2603 Kommunikasjonsteknikk, TEK-1504 Fysikk, TEK-1505 Kjemi, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Hva lærer du

Kunnskaper

 • Forstå formål og metoder for behandling av satellittdata og spesielt multispektrale satellittbilder
 • Forstå formål for prosessering av SAR data.
 • Vite om programmer for jordobservasjon, satellitter og bakkestasjoner og disses formål.
 • Kjenne til noen eksempler på hva forskjellige typer jordobservasjonsdata brukes til.
 • Kjenne til bakkesegmentet for logistikk og tilgang på satellittdata.

Ferdigheter

 • Kunne utføre klassifikasjon i multispektrale satellittbilder.
 • Designe og implementere elementære algoritmer for behandling av satelllitt-data for konkrete formål.

Generell kompetanse

 • Kunne anvende kunnskaper og ferdigheter til å vurdere og til dels designe systemer for behandling av satellittdata på selvstendig vis og derved vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger og simuleringsarbeid. Prosjektarbeid.

Eksamen

Arbeidskrav

Øvinger, simuleringsoppgaver og prosjektarbeid.

Eksamen og vurdering

En avsluttende skriftlig eksamen som gir bokstavskarakter.  

Ekstern deltagelse ved utforming av eksamensoppgaver og sensorveiledning

Kontinuasjonsadgang

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte skriftlige eksamener i dette emnet. Dersom prosjektoppgave og innleveringer er bestått så er det tilstrekkelig å ta ny skoleeksamen kun i det delemnet man strøk i. Det gis ikke kontinuasjonsadgang på prosjektet og innleveringene i emnet.


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STE-2801
 • Undersider