høst 2020
STV-1005 Global politikk: Innføring i internasjonale og transnasjonale relasjoner - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap, bachelorgradsprogrammet i politikk, økonomi og filosofi samt lektorutdanningen for trinn 8-13 -master, faggruppe 2, samfunnsfag. Emnet passer som støtteemne for andre samfunnsfag, jus, fiskerifag og humanistiske fag og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

 Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.


Studiepoengreduksjon

STATSV-103 Internasjonal politikk og komparativ politikk 10 stp
STV-6005 Internasjonal Politikk og Sikkerhet 8 stp

Innhold

Emnet gir oversikt over sentrale tema og institusjoner i internasjonal politikk (i bred forstand) og en innføring i teoretiske perspektiv på dette feltet. Tematisk dekkes sikkerhetspolitikk, globalisering, politisk økonomi, folkerett, internasjonale organisasjoner, europeisk integrasjon, miljø- og ressurspolitikk samt nordområdepolitikk. Norsk utenrikspolitikk drøftes i sammenheng med de overordnede internasjonale utviklingstrekkene.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • begreper og perspektiver i studiet av internasjonal politikk
 • hvordan stater forholder seg til eksterne aktører, samt utenrikspolitisk beslutningstaking
 • premisser for norsk utenrikspolitikk
 • internasjonal rett og internasjonale institusjoner.

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • redegjøre for sentrale teorier i internasjonal politikk og være i stand til å anvende disse kunnskapene på konkrete praktiske og teoretiske problemstillinger
 • finne de viktigste kilder for informasjon om og analyse av internasjonal politikk og norsk utenrikspolitikk og være i stand til å anvende disse
 • analysere fagstoff og trekke egne slutninger.

Kompetanse

 • kunne formidle kunnskap om moderne internasjonal politikk, globalisering og norsk utenrikspolitikk og være i stand til å diskutere sentrale aspekter ved dette i en faglig sammenheng
 • være i stand til, på egen hand, å finne fram til kilder som kan gi ytterligere innsikt og kunnskap om feltet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk

Undervisning

10 dobbeltimer med forelesning (totalt 20 timer), samt 7 seminarer (totalt 14 timer).

 

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.  


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Skriftlig arbeidskrav (med innleveringsfrist tidlig i semester). Dette legger grunnlag for tilbakemelding fra seminarleder(e).

Eksamen består av:

 • 72 timers hjemmeeksamen (ca 2000 ord)

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STV-1005
 • Undersider