Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode - 10 stp

Sist endret: 25.06.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Teoretisk og praktisk (pc-lab). Emnet er obligatorisk på bachelorprogrammet i statsvitenskap bachelorprogrammet i sosiologi bachelorprogrammet i pedagogikk bachelorprogrammet i samfunnsplanlegging og kulturforståelse bachelorprogrammet i samfunnssikkerhet og miljø lektorutdanningen for trinn 8-13 - master med studieretning sosiologi lektorutdanning i for trinn 8-13 - master, faggruppe 2 samfunnsfag Det passer som støtteemne for andre samfunnsfag og humanistiske fag og kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Innhold

Emnet gir en bred teoretisk og praktisk innføring i kvantitative og kvalitative forskningsmetoder for samfunnsvitenskapene. Studentene skal bli kjent med hvordan en planlegger og gjennomfører ulike former for kvantitative undersøkelser (spørreskjema og lignende), hvordan en bruker ulike statistiske metoder til å analysere innsamlede data, samt presentere resultatene fra kvantitative undersøkelser. De lærer å planlegge kvalitative studier og samle inn kvalitativt forskningsmateriale, analysere data og presentere studier som er gjort ved hjelp av observasjon, kvalitative intervju, tekster og andre kvalitative metoder.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte: Kunnskaper Studenten har:

  • oversikt over ulike samfunnsfaglige forskningsmetoder
  • kunnskap om innholdet i sentrale metodiske tilnærminger og analyseteknikker
  • oversikt over anvendt statistisk analyse

Ferdigheter Studenten kan:  

  • mestre de mest grunnleggende ferdighetene i gjennomføringen av kvantitativ og kvalitativ samfunnsforskning for å bli i stand til å gjennomføre enkle undersøkelser
  • vite hva som er vitenskapelige og etiske krav til samfunnsfaglige undersøkelser, slik at de kan vurdere forskningsarbeider

Kompetanse Studenten kan:  

  • planlegge og gjennomføre en enkel forskningsoppgave
  • selvstendig fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes fakultetet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Emnet består av en forelesningsrekke i kvantitativ metode (ca. 7 dobbeltimer) og en forelesningsrekke i kvalitativ metode (ca. 7 dobbeltimer). Det tilbys oppgaveseminar/ PC-lab hele semesteret (ca. 7 dobbeltimer) parallelt med forelesningene. Det tilbys en seminarrekke (ca. 3 dobbeltimer) knyttet til arbeidskrav (obligatorisk oppgave) i kvalitativ metode. Denne seminarrekken er tilpasset studentene på de enkelte studieprogrammene. Kvalitetssikring av emnet Emnet evalueres en gang per programperiode, med underveisevaluering og sluttevaluering. Underveisevaluering foretas muntlig sammen med faglærer. Sluttevalueringen foretas vanligvis skriftlig.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: Innlevering av to obligatoriske oppgaver: 1) En oppgave i kvalitativ metode basert på ''feltarbeid'' - observasjon i det offentlige rom. Oppgaven skal skrives i gruppe. Oppmøte på første seminardag er obligatorisk. 2) En oppgave i kvantitativ metode basert på tilgjengelige data. Oppgaven skal inneholde en kort teoretisk innledning. Oppgavene er individuelt. Oppgavene evalueres av faglærer (godkjent/ikke godkjent)

Eksamen består av: En 6 timers skoleeksamen med en kvantitativ og en kvalitativ oppgave som teller 50 % hver. Begge oppgavene må vurderes til bestått. Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 09.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SV-150 Samfunnsvitenskapelig metode 10 stp
BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 10 stp
BED-2011 Innføring i kvantitativ analyse og statistikk 10 stp
FLY-1008 Anvendt metode og statistikk 10 stp
HEL-1001 Forskningsmetode 10 stp
PED-2000 Innføring i metode og bacheloroppgave i pedagogikk og spesialpedagogikk 10 stp


Kontakt
Catrine.jpg

Catrine Stenvold Øien


Førstekonsulent
Telefon: +4777646300 catrine.stenvold.oien@uit.no