høst 2020
SVF-1201 Miljø og sårbarhet i Arktis - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SM110 Miljø og sårbarhet i Arktis 10 stp
SIK-1002 Miljø og sårbarhet i Arktis for ingeniører 10 stp

Innhold

Økologi  Oseanografi Meteorologi og klima  Forurensinger

Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten har faglig grunnlag for å forstå økologiske og miljømessige forhold i arktiske områder. Kandidaten har gode kunnskaper om ulike miljøgifter og radioaktive forurensinger som truer naturen i arktiske områder. Kandidaten har gode kunnskaper om følgene av sur nedbør i Arktis samt miljømessige konsekvenser olje- og gassutvinning i arktiske områder. Kandidaten har kunnskap om havstrømmer og klimatiske forhold i Arktis. Kandidaten har kunnskap om klima og effekter av klimaendringene.

Ferdigheter:

Kandidaten kan innenfor de nevnte temaene avdekke og analysere et problem av miljømessig eller klimatisk art, samt foreslå tiltak som kan redusere/løse problemet.

Generell kompetanse:

Kandidaten forstår hvordan miljø og klima påvirker naturen i Arktis, samt kan tilegne seg ytterligere kunnskap innenfor nevnte tema.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

29 timer forelesninger, 9 timer øvinger, prosjektoppgave under veiledning.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. 

Karakterregel: Bokstavkarakterer A - E, F - stryk.

Obligatorisk arbeidskrav: Prosjektoppgave i gruppe må være godkjent for å få tilgang til eksamen.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. 


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SVF-1201
  • Undersider