høst 2020
SYP-3102 Kliniske praksisstudier 1 - Anestesisykepleie - 15 stp

Sist endret: 08.09.2020

Emnetype

Emnet er obligatorisk ved Master i sykepleie, studieretning  anestesisykepleie, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Gjennom veiledet praksis skal studentene bli kjent med anestesisykepleierens funksjons og arbeidsområde.

I første del av kliniske studier er hovedfokuset det generelle innen anestesisykepleie, og hovedfokus er pasienter klassifisert som ASA 1 og 2 med arbeidsområder:

 • Klargjøring av stue og mottak av pasient
 • Innledning, vedlikehold og avslutning av anestesi
 • Systematisk overvåkning med fokus på kliniske observasjoner og basal monitorering
 • Anestesimedikamenter
 • Forebygge komplikasjoner pre-, per- og postoperativt
 • Luftveishåndtering
 • MTU med hovedvekt på ventilatoren
 • Dokumentasjon av anestesisykepleie

Studentene skal oppøve godt handlag og etterstrebe en ryddig og oversiktlig arbeidsplass. Gjennom praksisstudiene skal teori og praksis integreres. Studentene skal bruke sine kunnskaper i både den naturvitenskapelige og humanistiske kunnskapstradisjon til å planlegge og gjennomføre anestesiologisk virksomhet og sykepleie. I veiledet praksis og ferdighetstrening legges det vekt på at studentene skal vise respekt overfor pasienter og medstudenter.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten:

Kunnskap

 • Ha inngående kunnskap om gjeldende retningslinjer ved HLR, infusjoner og transfusjoner.
 • Ha inngående kunnskaper om kirurgiske leier og forebygging av hypotermi, nerve-, ledd- og trykkskader.

 

Ferdigheter

 • Dokumentere bestått HLR-test på baby og voksen på Skill- Station.
 • Delta aktivt i relevante læresituasjoner, samt oppsøke veiledning i situasjoner som krever kompetanse utover eget nivå.
 •  Under tilsyn leire i kirurgiske leier og forebygge hypotermi, nerve-, ledd- og trykkskader.
 • I samråd med anestesisykepleier og/eller anestesilege, planlegge og gjennomføre de vanligste generelle, regionale og lokale anestesier på pasienter klassifisert som ASA 1 og 2, samt administrere kontrollert sedasjon til disse.
 •  Delta i vurderinger av akutte situasjoner under anestesi og delta i behandlingen av disse.
 • Kunne sikre frie luftveier og har grunnleggende ferdigheter i bruk av de mest vanlige teknikker for luftveishåndtering.
 •  Mestre grunnleggende ferdigheter, som kliniske observasjoner, basal monitorering og venekanylering.
 • Kunne anvende det mest brukte medisinsk teknisk utstyr på en sikker og forsvarlig måte, særlig kontroll og grunnleggende bruk av ventilator.
 • Mestre ivaretakelse av hygiene etter infeksjonsforebyggende prinsipper i anestesiologisk virksomhet. 

Generell kompetanse

Studenten:

 • Utøver anestesisykepleie til den akutt/kritisk syke pasient i henhold til yrkesetiske retningslinjer, gjeldende lover og forskrifter og krav til dokumentasjon.
 • Anvender faglitteratur, forsknings- og erfaringskunnskap i muntlig og skriftlig refleksjon over praksis.


Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men det kan også bli gitt undervisning på nordiske språk og engelsk.

Undervisning

Veiledet klinisk praksis, ferdighetstrening, læringslogg, veiledningsforum, selvstudium og ev. simulering.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være bestått for å få sluttvurdering:

Individuell skriftlig oppgave med utgangspunkt i studentens kliniske praksis, 1000 ord (+/- 10 %).  Studenten skal gi en presentasjon av en erfaring fra praksis og reflektere over sentrale momenter i erfaringen i forhold til spesialsykepleien. Det stilles krav til bruk av relevant forskning. 

Eksamen:

Det gjøres en samlet vurdering av studentens prestasjon i praksis ut fra tilfredsstillende grad av oppnådd læringsutbytte for emnet. Arbeidskrav og krav om tilstedeværelse må være godkjent. Ved vurdering av praksis benyttes karakterskalaen bestått og ikke bestått.

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i praksisemner. Ikke bestått klinisk studier medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SYP-3102