høst 2020
SYP-3111 Barnesykepleierens funksjons- og ansvarsområder 1 - 5 stp

Sist endret: 12.02.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for master i sykepleie, studieretning barnesykepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på grunnleggende forståelse for det som er barnesykepleiefagets kjerneområde, og omhandler: barnesykepleie som fag og yrkesutøvelse, etiske vurderinger i barnesykepleie, klinisk pediatri, farmakologi, medisinsk utstyr, sykdomslære og medisinsk behandling

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha:

Kunnskaper

 • Om barns fysiske, psykiske og sosiale utvikling.
 • I farmakologi, medisinsk utstyr, om sykdommer hos barn og behandling av disse.
 • Om barns måter å uttrykke symptomer, smerter og angst på.
 • Om barns grunnleggende behov og hvordan komplikasjoner og utviklingsskader kan forebygges.
 • Om barns opplevelser, reaksjoner og behov ved akutt, kritisk eller kronisk sykdom, i et flerkulturelt perspektiv.
 • Om hjerte/lungeredning (HLR) til barn.

Ferdigheter

 • Kan utøve barnesykepleie med respekt for barn og omsorgspersoners integritet og autonomi.
 • Kan med veiledning kommunisere og samhandle med utgangspunkt i barnets alder og utvikling og barnets/omsorgspersonenes/søskens opplevelser i situasjonen.
 • Mestrer medikamentregning og innehar inngående kunnskap om farmakologi slik at medikamenter blir handtert og administrert på en ansvarsfull og pasientsikker måte

Generell kompetanse

Studenten:

 • Dokumenterer bestått HLR-test på baby og voksen på Skill-Station.0020


Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk.

Undervisning

Forelesninger, ferdighetstrening, basisgrupper, seminarer, selvstudium.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være bestått for å få adgang til eksamen:

 • Individuell skriftlig test i medikamentregning. 

Eksamen:

Individuell muntlig skoleeksamen på 45 min.  Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått.

Ved ikke bestått gis det adgang til kontinuasjonseksamen.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: SYP-3111
 • Undersider