høst 2020
SYP-3112 Kliniske praksisstudier 1 - Barnesykepleie - 15 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for master i sykepleie, studieretning barnesykepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Gjennom veiledet praksis blir studentene kjent med barnesykepleierens funksjons og arbeidsområde med fokus på:

 • Ivaretagelse av barns grunnleggende behov ved ulike medisinske tilstander.
 • Systematisk observasjon og overvåking av akutt og/eller kritisk syke barn.
 • Forebygging av komplikasjoner som følge av sykdom, prosedyrer og behandling.
 • Kommunikasjon og samarbeid med barn og deres omsorgspersoner.
 • Å fremme mestring, ivareta det friske og opprettholde håp, livskvalitet og mening.
 • Å redusere og lindre smerte og ubehag.

Emnet inneholder fysiologi, patofysiologi, farmakologi, mikrobiologi, sykdomslære og behandling, medisinsk utstyr.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha:

Kunnskaper

 • Om barns normale tilstand i forhold til vekst, utvikling, fysiologi og anatomi for å kunne identifisere avvik.
 • Om observasjoner av barn i alle aldre, på alle utviklingstrinn.

Ferdigheter

 • Anvender kunnskap om utvikling hos barn og unge og kan tilrettelegge for lek og humor for å fremme opplevelsen av glede og mestring.
 • Mestrer ivaretakelse av hygiene etter infeksjonsforebyggende prinsipper i daglig virke ved barneavdelingen.
 • Viser evne til reflektert tilnærming og kommunikasjon med pasienter og pårørende til akutt/kritisk syk eller døende.

Studenten kan under veiledning:

 • Ivareta barns grunnleggende behov.
 • Vurdere pasientens modenhetsgrad, fysisk, psykisk og sosial utvikling relatert til smertevurdering, pleie og behandling.
 • Utføre kvalitetskontroll og anvende relevant medisinsk utstyr på en sikker og forsvarlig måte, særlig grunnleggende bruk av infusjonspumper og respirasjonsstøttende utstyr.
 • Forebygge komplikasjoner, traumatiske opplevelser og utviklingsskader som følge av undersøkelser, behandling og sykehusopphold.
 • Utføre barnesykepleie i forhold til prinsippene i Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP).
 • Beherske hjerte/lungeredning (HLR), infusjoner og transfusjoner etter gjeldende retningslinjer.
 • Beherske grunnleggende ferdigheter som venekanylering, venøse blodprøver, kliniske observasjoner og non-invasiv monitorering.

Generell kompetanse

 • Viser respekt og innsikt i møtet med pasienten (0-18 år) og omsorgspersonenes sårbarhet, integritet og autonomi gjennom samhandling og kommunikasjon.
 • Utøver barnesykepleie i samsvar med yrkesetiske retningslinjer, gjeldene lover og forskrifter, herunder elektronisk dokumentasjon.
 • Oppsøker relevante læresituasjoner, og tar initiativ til veiledning.
 • Viser evne til å reflekterer over egen faglige og personlige kompetanse.
 • Anvender faglitteratur, forskning og erfaringskunnskap i muntlig og skriftlig refleksjon.


Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk.

Undervisning

Veiledet klinisk praksis, ferdighetstrening, simulering, læringslogg, veiledningsforum, selvstudium.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være bestått for å få sluttvurdering i emnet:

 • Individuell skriftlig oppgave med utgangspunkt i studentens læringslogg, 1000 ord (+/- 10 %). Studenten skal gi en presentasjon av en erfaring fra praksis og reflektere over sentrale momenter i erfaringen i forhold til spesialsykepleien. Det stilles krav til bruk av relevant forskning.

Vurdering:

Det gjøres en samlet vurdering av studentens prestasjon i praksis ut fra tilfredsstillende grad av oppnådd læringsutbytte for emnet. Krav om tilstedeværelse må være godkjent. Ved vurdering av praksis benyttes karakterskalaen bestått og ikke bestått.

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet. Ikke bestått i praksis medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SYP-3112
 • Undersider