høst 2020
SYP-3121 Intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområder 1 - 5 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for master i sykepleie, studieretning intensivsykepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 • Intensivsykepleiens funksjon- og ansvarsområde
 • Opplevelser og reaksjoner på akutt og kritisk sykdom hos pasient og pårørende
 • Velvære og lindring.
 • Svikt i respirasjons og sirkulasjonssystemet og grunnleggendeintensivmedisin
 • Medikamenthandtering og medikamentregning
 • Metoder for systematiske observasjoner og kartlegging av pasientsituasjon
 • Skill station
 • Basalt intensivmedisinsk teknisk utstyr.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper:

 • Har inngående kunnskaper innen farmakologi.
 • Har inngående kunnskaper om metoder for systematiske observasjoner.
 • Har inngående kunnskap om intensivsykepleie og intensivmedisin relatert til respirasjon og sirkulasjon.
 • Har inngående kunnskaper om basalt intensiv medisinsk teknisk utstyr
 • Har inngående kunnskap om pasient og pårørendes opplevelser, erfaringer og mestringsstrategier ved akutt og kritisk sykdom.

Ferdigheter:

 •  Kan avansert medikamentregning relatert til intensivmedisin. Kan analysere kliniske problemstillinger i intensivsykepleien og har en kunnskapsbasert tilnærming i begrunnelser for tiltak.
 • Kan analysere og drøfte pasient og pårørendes opplevelser og erfaringer ved akutt og kritisk sykdom.
 • Identifiserer intensivpasientens behov for lindring av ubehag og behov for ro og velvære. Identifiserer og analyserer etiske problemstillinger og drøfter mulige handlingsalternativer i et etisk dilemma.
 • Anvender kunnskaper om respirasjon og sirkulasjonssvikt samt intensivmedisin i drøfting av kliniske problemstillinger intensivsykepleien.
 • Kan anvende basalt intensivmedisinsk teknisk utstyr knyttet til respirasjon og sirkulasjon.

 

Generell kompetanse:

 • Anvender kunnskaper, ferdigheter og erfaring i observasjon og vurdering av intensivpasientens kliniske tilstand.
 • Anvender kunnskaper og ferdigheter i BHLR


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, basisgruppearbeid, ferdighetstrening, skill station, simulering, casearbeid, litteraturseminar og selvstudium.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være bestått for å få adgang til eksamen:

 • Individuell skriftlig medikamentregningsprøve

Eksamen:

Individuell muntlig eksamen av 45 minutters varighet. Ved vurdering anvendes bokstavkarakterer A-E for bestått og F for ikke bestått.

Ved ikke bestått gis det adgang til kontinuasjonseksamen 


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: SYP-3121
 • Undersider