høst 2020
SYP-3122 Kliniske praksisstudier 1 - Intensivsykepleie - 15 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for master i sykepleie, studieretning intensivsykepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 • I veiledet praksis utvikler studenten sin kompetanse innenfor intensivsykepleierens ansvars- og funksjonsområde med fokus på det generelle i intensivsykepleien. Studenten skal anvende sine kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å planlegge og gjennomføre intensivsykepleie til den akutt og kritisk syke pasienten.
 • Integrere ulike kunnskapsformer i intensivsykepleien.
 • Opplevelser og reaksjoner på akutt og kritisk sykdom hos pasient og pårørende
 • Kvalitetskontroll og anvendelse av grunnleggende intensivmedisinskteknisk utstyr.
 • Patofysiologi med vekt på svikt i respirasjons og sirkulasjonssystemet, og intensivmedisinsk behandling 
 • Medikamentregning og medikamenthandtering
 • Metoder for systematiske observasjoner og kartlegging av pasientsituasjon


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

 • Har inngående kunnskaper om rammefaktorer og spesialavdelingens muligheter og begrensninger

Ferdigheter:

 • Anvender analytisk situasjonsforståelse i møtet med pasient og pårørende.
 • Kan kommunisere og samhandle med pasient og pårørende og anvender kunnskaper om pasient og pårørendes opplevelse og reaksjon på akutt og kritisk sykdom.
 • Gjør selvstendige, systematiske observasjoner av pasienten og pasientenhet. Anvender relevant verktøy og metoder til å kartlegge pasienten. Bidrar til pasientsikkerhet i utøvelsen av sykepleie.
 • Har en kunnskapsbasert tilnærming i analyse av kliniske problemstillinger og vurdering av pasientens behov for sykepleie. Viser oppmerksomhet overfor tegn på endring i pasientens tilstand.
 • Kan begrunne kliniske observasjoner ut fra sykepleiefaglige- og naturvitenskapelige emner.
 • Utfører grunnleggende intensivsykepleie, forebygger og lindrer smerter. Fremmer velvære tilpasset den unike pasienten.
 • Deltar i utførelsen av medisinsk behandling og tekniske prosedyrer i samhandling med det tverrprofesjonelle team rundt intensivpasienten. Med særlig vekt på pasienten med grunnleggende respirasjons- og sirkulasjonsstøttende behandling.
 • Har ferdigheter i bruk og kvalitetssikring av basalt intensivmedisinsktekniske utstyr. Deltar under veiledning i vurdering og handtering av akutte situasjoner

Generell kompetanse:

 • Mestrer infeksjonskontroll ved pasientenheten og forebyggelse av infeksjoner hos pasienten. Samarbeider med egen yrkesgruppe og deltar i det tverrprofesjonelle teamet rundt intensivpasienten.
 • Anvender fag-, forskning- og erfaringskunnskap i muntlig og skriftlig refleksjon over praksis.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledet klinisk praksis, læringslogg, veiledningsforum og selvstudium.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være bestått for å få sluttvurdering i emnet:

 • Individuell skriftlig oppgave med utgangspunkt i studentens læringslogg, 1000 ord (+/- 10 %). Studenten skal gi en presentasjon av en erfaring fra praksis og reflektere over sentrale momenter i erfaringen i forhold til spesialsykepleien. Det stilles krav til bruk av relevant forskning.

Vurdering:

Det gjøres en samlet vurdering av studentens prestasjon i praksis ut fra tilfredsstillende grad av oppnådd læringsutbytte for emnet. Arbeidskrav og krav om tilstedeværelse må være godkjent. Ved vurdering av praksis benyttes karakterskalaen bestått og ikke bestått.

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet. Ikke bestått praksis medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SYP-3122
 • Undersider