høst 2020
SYP-3902 Masteroppgave i sykepleie - 30 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. desember.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i master i sykepleie (for studieretningene anestesi-, barne-, intensiv-, operasjon- eller kreftsykepleie). Oppgaven er det største enkeltemnet i masterprogrammet og gir et sammenfattende uttrykk for læringsutbyttet for hele programmet, når det gjelder evne til å benytte teoretisk, forskningsetisk og metodisk kunnskap i studien av en fagspesifikk problemstilling.

Opptakskrav

Emnet kan bare tas som enkeltemne av studenter som har bestått videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv-, operasjon-, eller kreftsykepleie ved UiT etter fagplaner gjeldene for kull 2016 høst.

Søknadskode: 9371


Innhold

Tema for masteroppgaven skal ha relevans for praktisk utøvelse av sykepleie innen eget fagfelt. Masteroppgaven kan også inngå som en avgrenset del av et pågående forskningsprosjekt. Se «Retningslinjer for eksamen SYP-3902 Masteroppgave i sykepleie - studieretning anestesi, barn, intensiv, kreft, operasjon».

Hva lærer du

Målet med masteroppgaven er en opplæring i vitenskapelig metode og tankegang.

 

Studenten skal etter bestått emne:

 

 • kunne gjennomføre på en metodisk kompetent måte under veiledning, et avgrenset, fagutviklings - eller forskningsarbeid, i tråd med forskningsetiske normer og lovverk som regulerer forskning. Arbeidet skal dokumentere fordypning i sykepleiefaget generelt, og særlig innsikt i et avgrenset område av faget.

Dette medfører at studenten skal:

 • kunne identifisere og analysere et problemområde og formulere faglig relevante og klare vitenskapelige problemstillinger eller arbeidshypoteser.

 

 • kunne gjennomføre datainnsamling og bearbeide innsamlet data med adekvate analysemetoder.

 

 • kunne anvende nasjonal og internasjonal forskning og teori kritisk i analyse og diskusjoner.

 

 • kunne diskutere resultater og trekke rimelige konklusjoner basert på egne data.

 

 • kunne identifisere faglige relevante spørsmål i sykepleiepraksis som kan tas videre i kvalitetsutvikling, fagutvikling og forsking.
 • kunne formidle egne faglige arbeider til et publikum.

Undervisnings- og eksamensspråk

Oppgaven kan skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk. 

Undervisning

Individuelle veiledningstimer og masteroppgaveseminar.

Eksamen

Studenten må ha bestått alle tidligere obligatoriske og selvvalgte emner tilsvarende 90 studiepoeng før innlevering av masteroppgaven.

 

Arbeidskrav:

 

Deltagelse, fremlegg og opposisjon ved to masteroppgaveseminar.

Innlevering av selvvalgt pensum.

Arbeidskravet blir vurdert til godkjent /ikke godkjent.

Eksamen:

Masteroppgaven blir bedømt av en oppnevnt eksamenskommisjon sammensatt av en ekstern og en intern sensor.

Vurderingsuttrykket er karakterskala A-F, der F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen:

Ved ikke bestått eksamen, eller ved akutt sykdom til eksamen blir det arrangert kontinuasjons/utsatt eksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: SYP-3902