høst 2020
TEK-1513 Innføring i ingeniørfag, automasjon - 5 stp

Sist endret: 25.02.2021

Emnetype

Ingeniørfaglig basisemne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett på studieprogrammet automasjon og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet tilbys hvert høstsemester.

Innhold

Data-assistert konstruksjon, 2 sp

Konstruksjon og presentasjon av tekniske innretninger ved hjelp av programvare. Solidmodellering og bearbeiding av deler, sammenstilling av tekniske innretninger, presentasjon av design med tekniske tegninger.

Programmering av reguleringssystem, 3 sp

Introduksjon til rapportskriving, programmering og reguleringsteknikk


Hva lærer du

Kunnskap:

 • Har en grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv.
 • Har kunnskaper som gir grunnlag for å se teknologi både i historisk og framtidsrettet perspektiv.
 • Er kjent med vitenskapelig arbeidsmetode og har basiskunnskaper om prosjekt som arbeidsform, både organisering, gjennomføring og rapportering.
 • Er kjent med prinsipper for målinger og datainnsamling
 • Har kunnskaper om konstruksjonsprosessen og om regler for tekniske tegninger.

Ferdigheter:

 • Studenten kan identifisere ingeniørfaglige problemstillinger, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne som grunnlag for problemløsning.
 • Studenten er kjent med grunnleggende prosesser for innovasjon og nytenkning i forbindelse med prosjektarbeid.
 • Studenten er kjent med metoder for datainnsamling.
 • kan bruke programvare til å konstruere tekniske innretninger med solidmodellering, og kan presentere tekniske innretninger med tekniske tegninger.

Generell kompetanse:

 • Er bevisst miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger.
 • Er kjent med hvordan hun/han kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig, og kan samarbeide i gruppe.
 • Kan bruke moderne dataverktøy i sitt ingeniørarbeid.
 • Har kompetanse som bidrar til å utvikle ingeniørdannelse.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger. Undervisning på pc-lab. Laboratorieforsøk. Prosjektarbeid i grupper og individuelt

Undervisningsspråk er norsk. Noen forelesninger kan bli gitt på engelsk.


Eksamen

Arbeidskrav:

Ingen obligatoriske arbeidskrav.

Eksamen:

Emnet har to deleksamener som følger:

 • Konstruksjonsoppgave med tekniske tegninger. Enkeltvis hjemmeeksamen.
 • Programmering av reguleringssystem med prosjektrapport. Gruppevis hjemmeeksamen med 2 studenter per gruppe. Grupper med 1 eller 3 studenter kan bare unntaksvis aksepteres.

Vurdering:

Det benyttes bestått / ikke bestått som vurderingsform. Begge deleksamenene må bestås for å få beståttkarakter i emnet.

Kontinuasjon:

Det gis ikke rett til kontinuasjon for noen av deleksamenene.

Eksamensspråk er norsk.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: TEK-1513
 • Undersider