høst 2020
TYS-3021 Narratologi og media - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Lektorutdanningen trinn 8 - 13, studieretning tysk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet dreier seg om fortellingens generelle oppbygning, funksjon og betydning i ulike tekster og andre medier som film, serier, spill eller podcastsendinger. Etter ei teoretisk innføring i fortellerteori, inneholder emnet en praktisk del, der studenten velger tema for et fordypningsprosjekt. Prosjektet skal inneholde en skriftlig del med fortelleteoretiske refleksjoner rundt valgte medium og en analyse av den konkrete fortellingens oppbygning. Analysedelen kan enten være skriftlig eller i form av lydfiler eller film (bilde/lyd). I den praktiske delen åpnes opp for individuell veiledning både i forhold til innhold og formidlingsmedium.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • • god innsikt i fortelleteori generelt
 • • inngående kunnskaper om fortelleteoretiske spørsmål innenfor valgt medium
 • • dybdekunnskaper om valgte fortelling og dens medium

 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan gjennomføre et prosjektarbeid som inneholder teoretiske refleksjoner og en praktisk analysedel
 • har evne til å formidle teoretiske og analytiske kunnskaper i hensiktsmessig formspråk (tekst, tale, bilde, lyd)


Undervisnings- og eksamensspråk

Tysk

Undervisning

Ca. 26 timer undervisning, enten to timer ukentlig eller blokkundervisning.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent til fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

 •  en skriftlig innlevering av prosjektskisse med beskrivelse av tema/fortelling for prosjektet og hvilken fremgangsmåte som er valgt (3-4 sider)
 • et andreutkast av prosjektet i det mediumet som er valgt (innlevering eller i gruppe)

 

Eksamen består av:

Semesteroppgave med én skriftlig del (teoretisk) og en analysedel som kan være skriftlig, eller leveres som lydfil eller video (maks. 7 min).  

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i bearbeidet form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TYS-3021
 • Undersider