Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

VPL-1201 Faget, yrket og yrkesrollen. Den helse- og sosialfaglige kompetansen - 5 stp

Sist endret: 26.06.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorstudiet i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:

  • Fagets historie, utvikling og verdigrunnlag
  • Vernepleierens helse- og sosialfaglige rolle og kompetanse
  • Introduksjon til sentrale konvensjoner, lover og regler
  • Innføring i levekårene til personer med utviklingshemming

Hva lærer du

Kunnskap

  • Kan redegjøre for vernepleieryrket som profesjon med særskilt fokus på inkludering, demokrati og likeverd (*1)
  • Kan beskrive fagområdets historie, vernepleierens samfunnsansvar og kunnskapsgrunnlag (4 f)
  • Kan angi sentrale konvensjoner, lover og regler for å sikre ulike tjenestemottakeres rettigheter (13 b)
  • Kan beskrive levekårene til personer med utviklingshemming i Norge i dag (13 e)

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, aktiviteter og dialogbasert samhandling.

Læringsaktivitetene vil foregå både i klasserom og på andre arenaer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i gruppe.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 120 timer inkludert selvstudium.

Eksamen

Eksamen og vurdering:

En dags individuell skriftlig hjemmeeksamen basert på besøket på Sør-Troms museum avdeling Trastad. Vurdering bestått/ikke bestått

Eksamensdato

Hjemmeeksamen innlevering 28.08.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan