Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

BED-3090 Finansregnskap 1 - 10 stp

Sist endret: 11.08.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på studieprogrammet Master i regnskap og revisjon og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Innholdet i emnet er følgende:

 • Generell regnskapsteori og regnskapsprinsipper
 • Juridiske krav og standarder knyttet til utarbeiding av årsregnskap og konsernregnskap
 • Internasjonale regnskapsstandarder
 • Regnskapsanalyse
 • Kostnads- og driftsregnskap

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 • Konseptuelle rammeverk (balanse- og resultatorientering)
 • Ulike regnskapsteorier: normative og deskriptive
 • Inngående kunnskap om grunnleggende regnskapsprinsipper og IASB sitt rammeverk
 • Internasjonal regnskapsutvikling og reguleringsorganer
 • Inntekter
 • Generelle vurderingsregler anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital og gjeld
 • Kontantstrømoppstilling
 • Anleggskontrakter
 • Kjennskap til kommunal og statlig regnskapsførsel

 

Ferdigheter

 • Anvende regler knyttet til ovenstående kunnskapsmål
 • Utarbeide årsregnskap med tilhørende dokumenter i hht lovpålagte bestemmelser og øvrige krav
 • Utarbeide kontantstrømoppstilling etter både indirekte og direkte metode

 

Generell kompetanse

 • Reflektere rundt teoretiske problemstillinger og vitenskapelig metode innen regnskapsfaget
 • Planlegge og gjennomføre regnskapsfaglige vurderings- og analyseoppdrag. Alene eller som deltaker i en gruppe
 • Kunne bidra i regnskapsfaglige diskusjoner
 • Kunne formidle fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • Se regnskapsfaget som en del av en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og oppgaveløsning i plenum.

Eksamen

Arbeidskrav:

1 obligatorisk innlevering som løses i gruppe.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

 

Eksamen:

4 timers individuell skoleeksamen, karakterskala A-F, hvor F er stryk. Eksamen avholdes ved campus Harstad.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 01.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan