Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

BED-3092 Revisjon 1 - 10 stp

Sist endret: 25.06.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på studieprogrammet Master i regnskap og revisjon og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Kurset gir sammen med kurset Revisjon 2 kunnskap om revisjonsferdigheter og forventningene til faglig dyktighet, herunder kravene til vurdering av risikostyring og intern kontroll, juridiske krav i revisorlovgivningen og hvitvaskingsreglene, kravene i faglige standarder, internasjonale revisjonsstandarder samt yrkesetiske regler og de særskilte kravene til uavhengighet.

Hva lærer du

Kurset gir studenten kunnskap om:

 • revisors rolle som allmennhetens tillitsperson, herunder behovet for revisjon, omfanget av revisjonsplikten og revisors tjenestespekter i privat sektor
 • det juridiske og profesjonsbestemte rammeverket for revisors yrkesutøvelse
 • de internasjonale revisjonsstandardene og fortolkninger av disse, herunder standarder for risikostyring og intern kontroll
 • tilpasning av de internasjonale revisjonsstandardene til revisjon av små foretak 
 • kunne anvende revisjonskonseptet på normale transaksjonsklasser og kontosaldoer

 

Kurset gir studenten ferdigheter til å:

 • anvende rammeverket og etiske regler i praktisk problemløsning
 • gjennomføre et revisjonsoppdrag fra oppdragsvurdering til rapportering med fokus på noen utvalgte revisjonsområder herunder:
  • vurdere om revisor er og framstår som objektiv og kapabel
  • fastsette og anvende vesentlighetsgrenser på det enkelte oppdrag
  • vurdere iboende og kontrollrisiko, herunder mislighetsrisiko, og bestemme revisjonsmessig angrepsvinkel
  • utforme effektive testmetoder og utvalg
  • innhente hensiktsmessige og tilstrekkelige revisjonsbevis
  • konkludere på utførte revisjonshandlinger
  • bestemme revisjonsberetningens utforming

 

Kurset gir studenten generell kompetanse til å:

 • tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget
 • formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre personer og bidra til å utvikle god praksis
 • se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv for etiske refleksjoner og vurderinger av revisors uavhengige rolle som tillitsperson

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og gruppeoppgaver med veiledning.

Eksamen

Arbeidskrav:

1 individuell obligatorisk innlevering

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Eksamen:

4 timers individuell skoleeksamen, karakterskala A-F. Eksamen avholdes ved campus Harstad.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 04.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan