høst 2020
IDR-3922 Læring, opplevelse og natur - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Søkerkode 9371.

Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 90 studiepoeng idrett, friluftsliv eller kroppsøving kvalifiserer til opptak. Studenter med 60 studiepoeng kroppsøving som i tillegg har 30 studiepoeng innen idrett, friluftsliv eller kroppsøving kan også søke opptak til emnet.

For opptak til emner på master i idrettsvitenskap kreves det at gjennomsnittskarakter i faglig fordypning i bachelorgraden (90 sp.) må være C (eller 2,7) eller bedre


Opptakskrav

Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 90 studiepoeng idrett, friluftsliv eller kroppsøving kvalifiserer til opptak. Studenter med 60 studiepoeng kroppsøving som i tillegg har 30 studiepoeng innen idrett, friluftsliv eller kroppsøving kan også søke opptak til emnet.

For opptak til emner på master i idrettsvitenskap kreves det at gjennomsnittskarakter i faglig fordypning i bachelorgraden (90 sp.) må være C (eller 2,7) eller bedre


Innhold

 • Forskning i læring, opplevelse og natur
 • Aktuelle læringsteorier
 • Opplevelse som fenomener og som didaktisk begrep
 • Opplevelsespedagogikk
 • Naturfilosofi
 • Natur som læringsarena: læring om, i og gjennom natur


Hva lærer du

Kunnskap

 • Viten om aktuelle læringsteorier og ulike dimensjoner av læring.
 • Vurdere ulike former og dimensjoner av opplevelse.
 • Drøfte opplevelses mulige betydning for læring og dannelse.
 • Beskrive ulike natursyn og naturforståelse.
 • Føre en kritisk diskusjon om naturen som lærings- og dannelsesarena.

 

Ferdighet

 • Analysere og vurdere kritisk tekster om læring og dannelse.
 • Analysere og vurdere kritisk opplevelsesbegrep og tekster om opplevelse som moderne samfunnsfenomen.
 • Analysere og vurdere tekster om natursyn, naturforståelse og naturfilosofi.

 

Generell kompetanse

 • Redegjøre for friluftslivets betydning for læring og utvikling
 • Redegjøre for sammenheng mellom læring og opplevelse.
 • Redegjøre for anvendelse av naturen som lærings-, utviklings- og dannelsesarena.
 • Redegjøre for forståelsen av «nature as home for culture».
 • Knytte læring, opplevelse og natur til dannelsesprosessen.
 • Delta aktivt i samfunnsdebatter om naturens ulike dimensjoner.
 • Delta aktiv i samfunnsdebatter om friluftsliv som livsstil og i (ut)danningssammenheng
 • Reflektere over og kritisk diskutere «det moderne opplevelses-samfunn».


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe undervisning kan skje på engelsk. En del av pensumlitteraturen vil foreligge på engelsk.

Undervisning

Undervisningen vil hovedsakelig foregå som forelesning og seminararbeid. Det forutsettes egenarbeid for å lese, analysere og framlegge relevante tekster og artikler. IKT brukes ved arbeid og diskusjoner mellom samlingene. Det forventes at studentene jobber om lag 250 timer med læringsoppgavene innen dette emnet for å oppnå læringsutbyttet.

Eksamen

Arbeidskrav

Fordypning i en selvvalgt eller gitt problemstilling innenfor ovennevnte innhold som presenteres for studentgruppa. Presentasjonen etterfølges av en diskusjon som ledes av studenten(e).  Presentasjonen og diskusjonsledelse vurderes til godkjent/ ikke godkjent, og må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

 

Eksamen og vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen: innlevering av en essay med en gitt eller selvvalgt problemstilling.

Karakterskalaen fra A-F benyttes, der A er beste karakter, og F er ikke bestått. Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-3922
 • Undersider