Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte - 10 stp

Sist endret: 26.06.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Opptakskrav: Generell studiekompetanse + MATRS: R1/(S1+S2). Søknadskode: 9354 - enkeltemner i informatikk Det kan også søkes opptak til emnet basert på realkompetanse.

Innhold

Emnet gir en innføring i programmering og algoritmisk problemløsning. Emnet inkluderer grunnleggende data- og kontrollstrukturer, beregnbarhet og introduksjon til algoritmisk kompleksitet. En grunnleggende forståelse av datamaskiners virkemåte og sammenhengen mellom dette og programmer blir også beskrevet.

Hva lærer du

Kunnskap (studentene skal få):

  • grunnleggende kunnskap om programmering og algoritmisk problemløsning
  • grunnleggende kunnskap om data- og kontrollstrukturer, og en grunnleggende introduksjon til algoritmisk kompleksitet
  • grunnleggende forståelse av datamaskiners virkemåte, og sammenhengen mellom dette og programmer

Ferdigheter (studentene skal kunne):

  • utvikle egne programmer fra en problembeskrivelse
  • analysere programmer med hensyn på algoritmisk kompleksitet
  • beskrive datamaskiners virkemåte og sammenheng mellom dette og kjørende programmer
  • sette seg inn i nye programmeringsspråk

Generell kompetanse (studentene forstår):

  • det å løse problemer algoritmisk og omsette det i programmer
  • hvordan datamaskiner virker og hvordan dette henger sammen med programmer og programmering

Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen er på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 30 timer, Kollokvier: 30 timer, Lab.veiledning: 30 timer. Emnet gis hver høst. Ett semesters varighet.

Eksamen

Eksamen omfatter skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til eksamen.

Karakterskala: Bokstavkarakter A-E, F - stryk.

Arbeidskrav: Inntil 4 skriftige innleveringer vurdert til "godkjent" / "ikke godkjent". Emneansvarlig kan i spesielle tilfeller kreves muntlig presentasjon av innleveringene og demonstrasjon av et fungerende system.

Kontinuasjonseksamen: Gis tidlig i undervisningsfritt semester, dersom emnet er obligatorisk i studieplanen. Skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til kontinuasjonseksamen.

Utsatt eksamen: Gis tidlig i undervisningsfritt semester. Skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til utsatt eksamen.

For mer informasjon, se forøvrig:

Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Forskrift for eksamener ved UiT

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 08.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

D-110 Innføring i programmering 10 stp
INF-1100 Innføring i programmering 7 stp
INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering 3 stp


Kontakt
12247082_10153132578606965_3635393730275906239_n.jpg

Håvard D. Johansen


Førsteamanuensis
Telefon: +4777646738 havard.johansen@uit.no


Holsbø, Einar


Postdoktor
Telefon: +4777646316 einar.j.holsbo@uit.no