Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

INF-2200 Datamaskinarkitektur og -organisering - 10 stp

Sist endret: 26.06.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Opptakskrav: Generell studiekompetanse + MATRS: R1/(S1+S2). Søknadskode: 9354 - enkeltemner i informatikk

Innhold

Emnet er grunnleggende og omhandler oppbygning, konstruksjon, og maskinnær programmering av moderne datamaskiner. I tillegg til fundamentale prinsipper for konstruksjon av datamaskiner, behandles også teknologiske utviklinger som påvirker utformingen av nye datamaskinarkitekturer eller realiseringer, beslutninger som inngår i konstruksjon av datamaskiner, samt ytelseskriteria for å evaluere disse beslutningene. Emnet omhandler prosessorer, lager, sammenkoblinger mot ytre utstyr samt parallelle prosessorer. Det kreves ikke forkunnskaper i maskinnær programmering eller digitalteknikk.

Anbefalte forkunnskaper

INF-1101 Datastrukturer og algoritmer, INF-1400 Objektorientert programmering

Hva lærer du

 Kunnskap:

  • Oppbygning og konstruksjon av moderne datamaskiner, inkludert instruksjonssett arkitektur, prosessor design, minne hierarki, lagring og andre I/O typer, og fler-kjerne prosessorer.
  • Metoder og verktøy for evaluering av datamaskin arkitektur komponenter, inkludert ytelse og forskjellige design valg for bygging av komponenter.
  • Hvordan datamaskinarkitekturen samspiller med maskinnær programmering og operativ systemer.

Ferdigheter:

  • Maskinnær (asembly) programmering for MIPS og x86/x86-64 instruksjonssettet
  • Implementasjon av simulatorer for MIPS prosessor simulering
  • Evaluering av minne hierarki parametere
  • Drøfting og beskrivelse av datamaskin arkitektur og organisering

Generell kompetanse:

  • Inngående forståelse av teknologiske utviklinger som påvirker utforminger og realisering av datamaskin arkitekturer
  • Kunnskap for valg og utforming av datamaskin arkitektur basert på kravene til forskjellig systemer og applikasjoner
  • Kunnskap om datamaskin arkitekturens virkemåte og påvirkning for maskinnnær programmering og lav-nivå system utvikling

Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen er på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 30 timer, Kollokvier: 30 timer, Lab.veiledning: 30 timer. Emnet gis hvert høst. Ett semesters varighet.

Eksamen

Eksamen omfatter skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til eksamen.

Karakterskala: Bokstavkarakter A-E, F - stryk.

Arbeidskrav: Inntil 3 skriftige innleveringer vurdert til "godkjent" / "ikke godkjent". Emneansvarlig kan i spesielle tilfeller kreve muntlig presentasjon av innleveringene og demonstrasjon av et fungerende system. NB! Deltakelse på første forelesning er obligatorisk.

Kontinuasjonseksamen: Gis tidlig i undervisningsfritt semester, dersom emnet er obligatorisk i studieplanen. Skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til kontinuasjonseksamen.

Utsatt eksamen: Gis tidlig i undervisningsfritt semester. Skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til utsatt eksamen. 

For mer informasjon, se forøvrig:

Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Forskrift for eksamener ved UiT

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 24.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

D-241 Datamaskinarkitektur 10 stp


Kontakt
Tore Brox.jpg

Tore Brox-Larsen


Førsteamanuensis
Telefon: +4777644044
Mobil: 99269820 tore.larsen@uit.no

Lars Ailo Bongo.jpg

Lars Ailo Bongo


Professor
Telefon: +4777644121
Mobil: 92015508 lars.ailo.bongo@uit.no