vår 2020
HEL-8004-NO Allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon (Norsk) - 3 stp

Sist endret: 24.09.2020

Søknadsfrist

Søknadsfrist for opptak i Søknadweb innen 1. februar i vårsemesteret og 1. september i høstsemesteret. Søknadskode 9306.

Emnet gis både på norsk og engelsk til ulik tid hvert semester. Vennligst oppgi hvilket språk du søker for sammen med emnekoden i kommentarfeltet i Søknadsweb.


Emnetype

Emnet inngår i basaldelen i ph.d.-utdanningen ved Helsefak, og er obligatorisk for ph.d.-studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet tatt opp etter 9. september 2010.

Emnet kan tas som enkeltemne


Opptakskrav

Ph.d.-studenter, masterstudenter ved et forskerlinjeprogram og søkere med norsk mastergrad på fem år eller 3+2 år (eller tilsvarende), er kvalifisert til å søke. Ph.d.-studenter og forskerlinjestudenter betaler ikke semesteravgift.

For mer informasjon om ph.d.-emner ved Det helsevitenskapelige fakultet gå til: http://uit.no/helsefak/forskning/phd/emner

 

Det er et begrenset antall plasser på emnet, med maksimum 20 deltakere per kurs. Dersom det er flere søkere enn plasser vil studentene bli prioritert i henhold til kategori 1 - 4:

1. Ph.d.-studenter, stipendiater og forskerlinjestudenter ved Universitetet i Tromsø

2. Deltakere på førstelektorprogrammet

3. Ph.d.-studenter og forskerlinjestudenter ved andre universitet

4. Personer som har minimum mastergrad eller tilsvarende, men som ikke er tatt opp på et ph.d.-program.

 

Dersom vi må gjøre prioriteringer innad i kategori 1 vil studenter som har kommet lengst i studieløpet og har emnet som obligatorisk del av opplæringsdelen, bli prioritert.

Erfaringen viser at kurset har større nytteverdi jo mer forskning/fagkunnskap man har å formidle. Det anbefales derfor å ta emnet mot slutten av Ph.d.-utdanningen. Forskerlinjestudenter anbefales å søke opptak tidligst etter 4. året.


Innhold

God forskningsformidling er viktig for samfunnet. Så viktig at man har gjort formidling til en av universitetenes tre grunnpilarer, på linje med forskning og undervisning. Universitets- og høgskoleloven pålegger oss «å spre og formidle resultater fra forskning, og legge til rette for at institusjonens ansatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten». Samfunnets behov for informasjon er stort, og forskere har verdifull kunnskap de bør bringe inn.

Forskningsformidling er imidlertid også et stadig viktigere redskap for forskeren selv, blant annet for å utvikle seg som foreleser, danne allianser med nye samarbeidspartnere, for å oppnå ekstern finansiering og for en karriere i akademia.

Dette kurset gir en innføring i målgruppestyrt kommunikasjon og viser viktigheten av å skreddersy sine budskap i henhold til mottakeren. Deltakerne vil få en oversikt over ulike allmennrettede og vitenskapelige formidlingskanaler og innsikt i hvordan de kan utnyttes sammen og hver for seg på en effektiv måte. Gjennom eksempler og praktiske oppgaver, vil deltakerne øve seg på budskapsutforming og formidling i ulike kanaler, med mål om å bli tryggere og mer aktive i rollen som formidler av eget fagfelt. Forskningskommunikasjon skal forståes som en integrert del av det å være forsker og oppleves som en givende oppgave kursdeltakerne har gode verktøy for å mestre.


Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Kunne identifisere relevante målgrupper og egnede kanaler for å nå ut med et spesifikt budskap
 • Kunne drøfte muligheter og begrensninger i tradisjonelle og sosiale medier og ha et bevisst forhold til deres samspill

Ha en kritisk forståelse av medias oppdrag, arbeidsmåter og behov

Kunne reflektere over de etiske aspektene knyttet til forskningskommunikasjon

 

Ferdigheter:

 • Kunne overføre og anvende journalistiske metoder på egen formidling
 • Kunne tilpasse et budskap til ulike målgrupper og kanaler ved hjelp av tekst, bilder og andre virkemidler
 • Kunne bruke media til å sette fokus på egen forskning eller forskningspolitiske problemstillinger, og til å bringe inn fagkunnskap i den offentlige debatt
 • Kunne forberede og gjennomføre et intervju i TV, radio, avis eller andre kanaler

 

Generell kompetanse:

 • Se viktigheten av å formidle fag og forskning aktivt til interessenter i og utenfor akademia og mestre dette på en systematisk og effektiv måte
 • Få innsikt i, og kunne bygge videre på, sine individuelle styrker som formidler

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk / engelsk

Minst en av de fire årlige gjennomføringene tilbys på engelsk. Det er valgfritt om eksamen leveres på norsk eller engelsk.


Undervisning

Opplæringen gis i form av et 3 dagers kurs (25 timers undervisning) som inneholder både forelesninger, praktiske øvelser og gruppearbeid. En hel kursdag brukes på individuell intervjutrening med en journalist foran et TV-kamera.

Det forventes at studentene bruker tid på å være oppmerksomme lesere av (nett)aviser og blogger og at de tester ut enkelte sosiale medier.


Eksamen

Emnets hjemmeeksamen består i å skrive en kronikk eller et blogginnlegg relatert til eget forskningstema. Studenten velger selv hvilken publiseringskanal hun anser som mest relevant i forhold til budskap og målgruppe. Publiseringskanalen vil være styrende for tekstens omfang og utforming. Det forutsettes at studenten legger ved forslag til illustrasjoner.

Alle får individuell tilbakemelding med kommentarer fra ekstern sensor.

Eksamen vurderes med bestått / ikke bestått.

Ingen kontinuasjonseksamen.

Arbeidskrav:

 • En uke før undervisningsstart skal det leveres et utkast til pressemelding basert på eget forskningsprosjekt. Pressemeldingene gjennomgås i løpet av kurset og de danner utgangspunktet for intervjutreningen.
 • Obligatorisk deltakelse på minst 70 % av undervisningen

Timeplan

Studiepoengreduksjon

HEL-8004-EN Allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon (Engelsk) 3 stp
SVF-8048 Popular Research Communication 3 stp
BIO-8007 Communicating Science Module 2 – Coping with media 1 stp
BIO-8010 Communicating Science Module 3 – Visualizing your science 1 stp
SVH-8001 Research dissemination 3 stp
SVH-8002 Forskningsformidling 3 stp
HEL-8045-NO Innovasjon og allmennrettet forskningskommunikasjon 2 stp
HEL-8045-EN Innovasjon og allmennrettet forskningskommunikasjon 2 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 3
 • Emnekode: HEL-8004-NO