vår 2020
PSY-2584 Helsepsykologi - 10 stp

Sist endret: 18.09.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på Profesjonsstudiet i psykologi og kan derfor ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Helsepsykologi er et multidisiplinært felt som fokuserer på helseforebyggende og helsefremmende forskning og praksis. Kurset gir en innføring i helsepsykologi som forskningsfelt, modeller for å forstå sammenhenger mellom psykologi, medisin, psykososiale faktorer og utvikling av somatiske sykdommer, samt helsefremmende forskning og praksis. Faget tar utgangspunkt i enkelte typer helseproblemer, eks. hjertekar, diabetes, fedme eller kreft sykdommer, og belyser hvordan psykososiale forhold som stress, personlighet og resiliensfaktorer har sammenheng med disse helseproblemene. Kurset gir en innføring i hvordan og med hvilke metoder man kan bidra til å forebygge et helseproblem, drive helsefremmende tiltak, mestre sykdom og gjennomføre ulike intervensjoner. Det vil være et visst fokus på kliniske helsepsykologiske intervensjons- og arbeidsformer.

Hva lærer du

Studentene skal etter å ha gjennomført kurset, være i stand til å:

  • Vurdere hvordan psykiske og somatiske helseproblemer kan forebygges, og med hvilke midler man kan nå ulike målsettinger for bedre helse i en gitt befolkning.
  • Forklare helsepsykologiens ståsted i skjæringspunktet mellom psykologi og medisinske fag.
  • Analysere implikasjonene av, og å komme med løsningsforslag på helseproblemer i en befolkning. Dette innebærer å foreslå studier for å forstå hva problemet består i, hvilken atferd som er relatert til problemet, hvilke målgrupper problemet eksisterer i, og med utgangspunkt i psykologiske teorier, kunne si noe hvilke underliggende mekanismer og motiver som influerer atferden.
  • Kritisk vurdere helseforskning (eks. review, meta-analyser) om hvilke tiltak som har effekt.
  • Vurdere hvilke helseforhold som kan påvirkes med hvilke midler, og foreslå metoder for gjennomføring av tiltaket/intervensjonen.
  • Forklare hvordan helsepsykologer kan inngå i tverrfaglige team (eks. kommunale tiltak, eller sykehusmiljø), og demonstrere hvordan helsepsykologisk og klinisk kunnskap kan kombineres i praktisk helseforebyggende arbeid.  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen i helsepsykologi gjennomføres dels som ordinære forelesninger, og dels som forelesninger hvor studenter underviser medstudenter. Vi kaller disse siste forelesningene mini-forelesninger. Ved kursstart velger studentene hvilket tema de vil forelese over fra aktuelt pensum eller kasuistiske oppgaver. En til to studenter kan forelese over samme tema. Hvis for mange studenter ønsker det samme temaet vil faglærer foreta ett valg. Hver studentgruppe formulerer to eksamensspørsmål til faglærer fra temaet de foreleser over. Inntil halvparten av skoleeksamensspørsmålene hentes fra disse.

Studenter kan også velge å presentere for hverandre løsninger til oppgitte kasuistiske problemstillinger knyttet til pensum/faglitteraturen. Studentenes presentasjon av fagstoff fra et bokkapittel eller et oppgitt kasus, drøftes i plenum sammen med faglærer. Det er obligatorisk at studentene gir en presentasjon i løpet av kurset. Dette stiller krav til aktivt arbeid med fagstoffet, studenten må vurdere hva vesentlige bidrag er, og bidra til å drøfte hva det vitenskapelige grunnlaget for helsepsykologisk evidensbasert kunnskap er.

All undervisning er relevant for studentenes utvikling som kyndige yrkesutøvere. Dermed oppfordres studentene til å delta aktivt i all undervisning som tilbys.


Eksamen

Arbeidskrav: Alle studentene skal gi én presentasjon for hverandre i form av en mini-forelesning fra ett bokkapittel/undervisningstema, eller presentere en helsepsykologisk kasusoppgave oppgitt av faglærer. Dette gjøres i grupper med inntil to studenter. Det er obligatorisk å møte til alle disse mini-forelesningene som studentene holder for hverandre. Til hver presentasjon får også 3-4 studenter i oppgave å formulere spørsmål til diskusjon i etterkant av forelesningen. Eksamen: Langsvarsvarianten (4 timer). Karakterskala A - F, der F er ikke-bestått. Det tilbys kontinueringseksamen i påfølgende semester ved karakteren F.  

Timeplan

Studiepoengreduksjon

PSY-2580 Helse og samfunnspsykologi 3 stp
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: PSY-2584