Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

PSY-1013 Personlighetspsykologi - 5 stp

Sist endret: 09.01.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelorstudiet i psykologi.

Innhold

Personlighetspsykologi gir en innføring i ulike teoretiske perspektiver på personlighet med særlig fokus på personlighetens struktur, dynamikk og utvikling.

Hva lærer du

Ved fullført emne skal studenten kunne

Kunnskaper

  • definere personlighet
  • redegjøre for sentrale teorier (f. eks. psykodynamiske teorier, trekkteorier og sosial-kognitive teorier), begrep, metoder og forskningsresultater innenfor feltet personlighetspsykologi  

Ferdigheter 

  • drøfte og sammenligne ulike teoretiske perspektiver
  • beskrive og diskutere forskningsresultater innen personlighetspsykologi  

Generell kompetanse  

  • vise forståelse for betydningen av personlighetspsykologien i psykologiens historie
  • vise forståelse for personlighetspsykologien betydning for andre psykologiske fagområder

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Ca. 7 forelesninger á to timer.

Eksamen

4 timers skriftlig skoleeksamen. Karakterskalaen A-F benyttes, der F er ikke bestått. Det gis kontinuasjonsadgang tidlig i det påfølgende semester til de som ikke har bestått eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 20.03.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

PSY-1008 Personlighetspsykologi 5 stp