Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

PSY-1512 Statistikk og metode II - 5 stp

Sist endret: 26.06.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på profesjonsstudiet eller bachelorprogrammet i psykologi, og vil inngå som en obligatorisk del i begge studieprogrammene. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Psykometrisk metode er relevant for alle retninger innen psykologi som bruker målinger av individer; enten det handler om evner, personlighetstrekk, holdninger, selvvurderinger, motivasjon, forestillinger eller målsetninger. Vi fokuserer på konstruksjon, bruk, og vurdering av psykologiske tester, samt på tolkning av forskningsresultater basert på slike.

Emnet gir en innføring i faktoranalyse og introduserer kandidatene for sentrale begreper og metoder innen psykometrien. Særlig står begreper som reliabilitet og validitet sentralt. Dette kunnskapsgrunnlaget er avgjørende for å kunne utføre og fortolke psykologisk forskning og utredninger av både klinisk psykologisk/psykiatrisk og nevropsykologisk art.

Hva lærer du

Når emnet er fullført og bestått skal studenten ha fått følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

  • Redegjøre for sentrale psykometriske begreper (eks. reliabilitet og validitet).
  • Redegjøre for valideringsprosesser av tester.
  • Beskrive grunnlaget for, og hensikten med en faktoranalyse.

Ferdigheter:

  • Kunne estimere reliabilitet og validitet.
  • Gjennomføre enkle beregninger som er relevante for faktoranalyser.

Generell kompetanse:

  • Fortolke testresultater på en profesjonell og kritisk måte.
  • Generalisere fra faktoranalytiske resultater til en faglig relevant diskusjon.
  • Utvise en kritisk og profesjonell holdning til bruk og tolkning av psykologiske tester generelt.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det gis til sammen ca. 8 forelesninger (hver på to timer) fordelt på de ulike temaene som presenteres under emnets innhold. I tillegg arrangeres workshop med øvelsesoppgaver.

Eksamen

For å kunne gå opp til eksamen må man ha bestått arbeidskravet for emnet. Det består av to innleveringer av relevante øvingsoppgaver. Arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent og må gjennomføres og godkjennes samme semester som emnet tas.  Tidligere godkjente arbeidskrav gir ikke grunnlag for å gå opp til eksemen.

 

En 4-timers skriftlig skoleeksamen. Det gis bokstavkarakter fra A-F, der F er "ikke-bestått". Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F tidlig i det påfølgende semester.  

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 02.04.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Anbefalt litteratur med et totalt omfang på ca. 300 sider. Oppdatert liste vil foreligge før semesterstart våren 2018