vår 2020
FAR-1201 Cellebiologi og biokjemi - 15 stp

Sist endret: 22.10.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelor i farmasi ved UiT

Opptakskrav

Emnet inngår i graden bachelor i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 • Basal cellebiologi og biokjemi; hva en celle består av og hvordan den fungerer
 • Cellekommunikasjon og signalveier
 • Enzymer/enzymkinetikk
 • Enkel genregulering/genetikk
 • Metabolisme
 • Innføring i integrert metabolisme, herunder hormonregulering av metabolismen

Fokus på sentrale angrepspunkter for legemidler er gjennomgående i alle temaene


Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å:

 • Beskrive hvordan humane celler er bygd opp og fungerer
 • Beskrive intracellulær signalering og transport
 • Gjøre rede for metabolske prosesser
 • Gjøre rede for samspillet mellom sentrale organer i energimetabolismen
 • Identifisere sentrale angrepspunkter for legemidler


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er på norsk/ nordisk. Pensumlitteratur er på engelsk.

Undervisning

Første del av undervisningen i emnet er felles med emnet MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi.

Totalt for emnet FAR-1201 Cellebiologi og biokjemi gis det følgende undervisning: 

Forelesninger: 54 timer

Seminar: 4 timer (obligatorisk)

Kollokvier: 18 timer

Laboratoriekurs: 24 timer (obligatorisk)

Kursprøve: 4 timer (obligatorisk)

Innlevering og retting av oppgavesett (obligatorisk)

Eksamens-seminar: 4 timer (obligatorisk)


Eksamen

En skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100 %.

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen før semesterstart påfølgende høstsemster Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig som kontinuasjonseksamen

Se eksamensforskriften for mer informasjon.

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen er:

Godkjent laboratoriekurs.

Obligatorisk kursprøve

Det kreves gjennomført og bestått sikkerhetsopplæring før deltagelse på obligatorisk laboratorieskurs. Opplæringen omfatter brannsikkerhet, helsefare og risiko forbundet med arbeidsmetoder, helsefare og risiko ved håndtering av kjemikalier og biologisk materiale, samt håndtering av risikoavfall. Opplæring gis av labpersonale/kursansvarlige


Timeplan

Studiepoengreduksjon

MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi 8 stp
MBI-2001 Biokjemi 5 stp
BIO-100C Cellebiologi/genetikk/mikrobiologi 8 stp
BIO-100F Fysiologi 2 stp
BIO-251 Biokjemi 5 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: FAR-1201