vår 2020
FAR-1301 Farmasøytisk kjemi - 15 stp

Sist endret: 22.10.2020

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på bachelor i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Emnet inngår i graden bachelor i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 • Struktur og egenskaper til viktige funksjonelle grupper i farmasøytiske virkestoff, inkludert:
  • alkoholer/etere
  • alkener/alkyner
  • aldehyder/ketoner
  • karboksylsyrer/estere
  • amider/aminer
  • aromatiske grupper
 • Stereokjemi
 • Nomenklatur
 • Reaksjonsmekanismer for aktuelle substitusjons- og eliminasjonsreaksjoner
 • Praktisk syntese av utvalgte farmasøytiske virkestoff
 • Ionisasjon
 • Løselighet
 • Diffusjon av farmasøytiske virkestoff over ulike barrierer
 • Kjemisk reaktivitet og stabilitet
 • Fysikalsk-kjemiske egenskaper til farmasøytiske hjelpestoffer og formuleringer (legemiddelformer)
 • Valg av legemiddelform basert på virkestoffets fysikalsk-kjemiske egenskaper
 • Kvalitetssikring og bruk av Farmakopé
 • Strategier for å påvirke løseligheten til en substans, inkludert prodrug-strategier


Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å:

 • Gjøre rede for struktur og egenskaper til viktige funksjonelle grupper i farmasøytiske virkestoff
 • Identifisere kirale sentra i farmasøytiske virkestoff og benevne korrekt stereokjemi
 • Beskrive enkle organiske transformasjoner ved hjelp av reaksjonsmekanismer
 • Utføre kjemisk syntese av enkle farmasøytiske virkestoff under veiledning
 • Gjøre rede for farmasøytiske virkestoffers fysikalsk-kjemiske egenskaper mht. ionisasjon, vannløselighet, diffusjon over biologiske barrierer, kjemisk reaktivitet og stabilitet
 • Gjøre rede for betydningen av fysikalsk-kjemiske egenskaper og prinsipper for farmasøytiske hjelpestoffer og formuleringer (legemiddelformer)


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår hovedsakelig på norsk. Pensumlitteraturen er hovedsakelig på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 45 timer (første forelesning er obligatorisk)

Seminarer: 30 timer (obligatorisk)

Laboratoriekurs: 45 timer (obligatorisk)


Eksamen

En skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100 %.

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet.

Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig som kontinuasjonseksamen

Se eksamensforskriften for mer informasjon.

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen er godkjente obligatoriske oppgaver som består av:

Godkjente labkurs, inkludert seminar, forberedelsestester og labrapporter.

Deltagelse på obligatoriske seminar og første forelesning.

Godkjente fremlegg, basert på gruppearbeid.

Det kreves gjennomført og bestått sikkerhetsopplæring før deltagelse på obligatorisk laboratorieskurs. Opplæringen omfatter brannsikkerhet, helsefare og risiko forbundet med arbeidsmetoder, helsefare og risiko ved håndtering av kjemikalier og biologisk materiale, samt håndtering av risikoavfall. Opplæring gis av labpersonale/kursansvarlige.

Forkunnskapskrav: Emnet KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi, må være bestått for å kunne fullføre FAR-1301. Studenten som får stryk både på ordinær eksamen og konteeksamen i KJE-1001, vil ikke kunne fortsette på del 2 av labkurset i FAR-1301 og vil dermed ikke kunne gå opp til eksamen.

På eksamen må både delen som omhandler fysikalsk farmasi og delen som omhandler organisk kjemi bestås for å totalt få bestått på eksamen.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

KJE-1002 Organisk kjemi 8 stp
KJE-1003 Praktisk organisk kjemi 2 stp
FAR-2042 Galenisk farmasi og biofarmasi 5 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: FAR-1301