vår 2020
FAR-2101 Legemidler og samfunn - 10 stp

Sist endret: 22.10.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelorprogrammet i farmasi.

Innhold

Tilfeldige og systematiske feil

Studiedesign (tverrsnittsstudier, kohorter, kasus-kontroll, randomiserte kontrollerte forsøk)

Risikobegreper

Aldersjustering

Uttrykk for sykdomsforløp og prognose

Deskriptive og analytiske metoder innenfor statistikk, epidemiologi og farmakoepidemiologi

Diagnostiske tester

Kausalitet


Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å bruke basale statistiske, epidemiologiske og farmakoepidemiologiske metoder for å studere legemiddelbruk og effekt av legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå. Emnet gir i tillegg grunnlag for å kunne gjennomføre en kritisk vurdering av vitenskapelige artikler innen fagfeltet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger: 40 timer Litteraturseminar i grupper: 8 timer (obligatorisk) Seminar: 12 timer (obligatorisk)

Eksamen

En skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100 %. Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet.

Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Se eksamensforskrift http://www2.uit.no/ikbViewer/page/studenter/studiehverdagen/artikkel?p_menu=42427&p_lang=2&p_document_id=66394&p_dimension_id=88200 for mer informasjon.

Arbeidskrav Tilgang til eksamen krever godkjente obligatoriske arbeidsoppgaver og oppmøte på alle seminar.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

FA-101 Helse, legemiddel og samfunn 4 stp
FAR-2001 Grunnkurs i farmakoepidemiologi og farmakoøkonomi 6 stp
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: FAR-2101