vår 2020

FAR-2101 Legemidler og samfunn - 10 stp

Sist endret: 09.01.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelorprogrammet i farmasi.

Innhold

Tilfeldige og systematiske feil

Studiedesign (tverrsnittsstudier, kohorter, kasus-kontroll, randomiserte kontrollerte forsøk)

Risikobegreper

Aldersjustering

Uttrykk for sykdomsforløp og prognose

Deskriptive og analytiske metoder innenfor statistikk, epidemiologi og farmakoepidemiologi

Diagnostiske tester

Kausalitet

Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å bruke basale statistiske, epidemiologiske og farmakoepidemiologiske metoder for å studere legemiddelbruk og effekt av legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå. Emnet gir i tillegg grunnlag for å kunne gjennomføre en kritisk vurdering av vitenskapelige artikler innen fagfeltet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger: 40 timer Litteraturseminar i grupper: 8 timer (obligatorisk) Seminar: 12 timer (obligatorisk)

Eksamen

En skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100 %. Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet.

Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Se eksamensforskrift http://www2.uit.no/ikbViewer/page/studenter/studiehverdagen/artikkel?p_menu=42427&p_lang=2&p_document_id=66394&p_dimension_id=88200 for mer informasjon.

Arbeidskrav Tilgang til eksamen krever godkjente obligatoriske arbeidsoppgaver og oppmøte på alle seminar.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 04.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FA-101 Helse, legemiddel og samfunn 4 stp
FAR-2001 Grunnkurs i farmakoepidemiologi og farmakoøkonomi 6 stp