vår 2020
FAR-2203 Farmakoterapi og klinisk farmasi - 10 stp

Sist endret: 22.10.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelorprogrammet i farmasi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 • Nyrefunksjon og laboratorieverdier
 • Leverfunksjon og laboratorieverdier
 • Interaksjoner og interaksjonsproblematikk
 • Legemiddelgjennomgang (medication review)
 • Legemiddelrelaterte problemer (LRPer) og klassifisering av disse
 • Farmasøytisk handlingsplan
 • Legemiddelsamtalen
 • Metoder for klinisk arbeid (IMM-modellen)
 • Eldre og legemidler
 • Barn og legemidler
 • Kliniske retningslinjer og bruken av disse
 • Farmakokinetikk
 • Informasjonssøk i databaser
 • Pasientsikkerhet og feil i overføring av data
 • Legemiddelsamstemstemming i hht IMM-metodikk


Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å:

 • Kritisk sammenfatte informasjon rundt legemiddelbehandling og bruk, både til enkeltindivider og til grupper
 • Forklare laboratorieverdier i relasjon til sykdom og legemiddelbehandling
 • Identifisere sykdommer ut fra symptom og laboratorieverdier
 • Bedømme pasientens nyrefunksjon samt velge legemiddel og legemiddeldose tilpasset denne
 • Bestemme passende dose, doseringsintervall og legemiddelform til pasient ut fra individuelle forutsetninger og legemidlets spesifikke egenskaper, dette i samsvar med gjeldende kliniske anbefalinger
 • Utføre strukturert legemiddelgjennomgang og avdekke legemiddelrelaterte problemer
 • Utarbeide farmasøytisk handlingsplan
 • Gjennomføre legemiddelsamtale med apotekkunde, anbefale og motivere til passende ikke-farmakologisk behandling til pasient i samsvar med gjeldende kliniske anbefalinger
 • Gi en faglig vurdering av legemidlers effekt og bivirkninger i lys av bred kunnskap om helse og sykdom
 • Vurdere farmakologisk behandling av barn og eldre


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. Pensumlitteratur er på engelsk og på norsk.

Undervisning

Forelesninger: 12 timer

PBL-grupper: 20 timer (obligatorisk)

Seminar: 20 timer (obligatorisk)

Klinikk på UNN (halv dag)


Eksamen

Arbeidskrav: Presentasjoner av kasus

Obligatoriske oppgaver

Utarbeidelse av en farmasøytisk handlingsplan

Eksamen: Muntlig eksamen (ca 30 minutter)

Karakterskala:

Bokstavkarakterer A-F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet. Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Se eksamensforskriften for mer informasjon.

Forkunnskapskrav: For å kunne fullføre emnet må studenten ha bestått alle fag til og med 5. semester i bachelorprogrammet, foruten FAR-2401.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FAR-2203