vår 2020
FAR-2401 Basal legemiddelproduksjon - 10 stp

Sist endret: 22.10.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelorprogrammet i farmasi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelorprogrammet i farmasi.

Innhold

 • Produksjon i liten skala av halvfaste legemiddelformer, flytende legemiddelformer og kapsler (krav, kvalitetssikring, formuleringsprinsipper)
 • Konservering av ex tempore preparater
 • Legemidler tilpasset pasienter med spesielle behov (reformulering)


Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å:

 • Produsere de viktigste farmasøytiske formuleringene i liten skala i henhold til gjeldende standarder, lover og forskrifter som angår apotekenes produksjon
 • Reformulere tabletter til formuleringer tilpasset barn og pasientgrupper med spesielle behov
 • Utarbeide, implementere og reflektere over nødvendigheten av et kvalitetssikringssystem
 • Identifisere hjelpestoffenes funksjoner i farmasøytiske preparater


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. Pensumlitteraturen er på norsk og på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 15 timer

Seminar: 30 timer (obligatorisk)

Laboratoriekurs: 60 timer (obligatorisk)


Eksamen

En praktisk eksamen av 4,5 timer varighet. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet. Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Se eksamensforskriften for mer informasjon.

Arbeidskrav:

Godkjent laboratoriekurs.

Det kreves gjennomført og bestått sikkerhetsopplæring før deltagelse på obligatorisk laboratorieskurs. Opplæringen omfatter brannsikkerhet, helsefare og risiko forbundet med arbeidsmetoder, helsefare og risiko ved håndtering av kjemikalier og biologisk materiale, samt håndtering av risikoavfall. Opplæring gis av labpersonale/kursansvarlige.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

FAR-2041 Galenisk farmasi, grunnkurs 10 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FAR-2401