vår 2020
FAR-2501 Studieopphold i praksis - bachelor - 20 stp

Sist endret: 22.10.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelorprogrammet i farmasi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 • Apotekrelaterte emner og undervisning av apotekpersonell
 • Farmasøytisk yrkesutøvelse
 • Lover og forskrifter
 • Kunde- og reseptekspedisjon
 • Etikk
 • Kommunikasjon
 • Informasjonssøk/kritisk kildevurdering
 • Selvmedisinering, egenomsorg og livsstilsfaktorer
 • Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
 • Håndtering av legemiddelrelaterte problemer i apoteket
 • Naturmidler og kosttilskudd


Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å:

 • Anvende teoretiske og praktiske kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i ekspedisjons- og informasjonsarbeid i møte med apotekkunder
 • Kunne utføre og vurdere reseptekspedisjoner på en faglig forsvarlig måte
 • Gi råd om selvmedisinering, egenomsorg og helserelaterte livsstilsfaktorer
 • Kritisk sette sammen informasjon og formidle informasjon fra ulike kilder
 • Kjenne til og anvende lover og forskrifter som regulerer farmasøytisk virksomhet
 • Plassere farmasøytens og apotekets rolle i helsevesenet
 • Drøfte etiske valg i det daglige apotekarbeid
 • Bruke observasjoner og erfaringer fra apotek som grunnlag for å utvikle en mellomlederrolle
 • Reflektere over egen faglig utvikling


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk/skandinavisk. Pensum og støttelitteratur er på norsk og engelsk.

Undervisning

Oppstart 3. januar

6 uker intensivundervisning ved universitetet

Oppstart apotekpraksis medio februar

Ukentlige veiledningsmøter med veileder på apoteket

Veiledning av obligatoriske oppgaver via Canvas

Faglige diskusjoner i Canvas


Eksamen

Studieopphold i praksis - bachelor har tre vurderinger:

 • Sluttvurdering der praksisveileder i apotek etter samtale med studenten skal gi en vurdering av skikkethet og faglig kompetanse.
 •  Emneansvarlig for FAR-2501 vurderer kurset som bestått/ikke bestått utfra praksisveileders vurdering og oppfylte arbeidskrav.
 • Objektiv strukturert klinisk eksamen (OSCE, muntlig) arrangeres medio juni.

Karakterskala: bestått/ikke bestått

Arbeidskrav:

Gjennomført planlagte veiledning på apoteket

Delta i faglige diskusjoner på Canvas

Godkjente obligatoriske oppgaver

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet.

Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Se eksamensforskriften for mer informasjon.

 

Forkunnskapskrav: For å kunne gå ut i praksis må studenten ha bestått alle fag til og med 5.semester i bachelorprogrammet, foruten FAR-2401.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: FAR-2501