vår 2020
FAR-3101 Farmakoøkonomi og epidemiologi - 10 stp

Sist endret: 01.03.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 • ANOVA
 • Multippel regresjon, konfundering og interaksjon
 • Multippel testing
 • Multiple diagnostiske tester, kvantifisering av inter- og intraobservatør uenighet
 • Aldersjustering
 • Sykdom og prognose
 • Kausalitet
 • Metodologiske utfordringer ved registerforskning
 • Rammer for legemiddelmarkedet
 • Retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyser
 • Kostnader, kostnadsbegrep, kostnadsanalyser, rasjonell legemiddelbruk
 • Legemiddeløkonomiske analyser
 • Sensitivitetsanalyser

Hva lærer du

Etter gjennomført emne skal studenten være i stand til å:
 • Beskrive grunnleggende prinsipper for epidemiologiske og legemiddeløkonomiske analyser
 • Utføre og tolke funn fra enkle multivariable analyser i studier som beskriver legemiddelbruk eller undersøker effekt av legemiddelbruk
 • Tolke betydningen av inter- og intraobservatør uenighet i diagnostiske tester
 • Vurdere kausale sammenhenger
 • Beskrive de økonomiske rammene for legemiddelmarkedet
 • Forklare hvordan målsettingen om rasjonell legemiddelbruk avhenger av legemiddeløkonomiske perspektiver og analyser
 • Kunne utføre enkle legemiddeløkonomiske evalueringer
 • Kritisk vurdere legemiddeløkonomiske publikasjoner

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Pensumlitteraturen er på norsk og på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 37 timer

Seminar: 26 timer (obligatorisk)


Eksamen

Arbeidskrav: Godkjent obligatorisk oppgave

Eksamen: En skriftlig eksamen av 3 timers varighet og en hjemmeeksamen i gruppe (3 studenter) over 3 dager. Hver del teller 50%.

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet.Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Se eksamensforskriften for mer informasjon.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FAR-3101