Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

BED-2207 Hovedprosjekt - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Narvik |

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.Relevante emner for gjennomføring av hovedprosjektet må være gjennomført/bestått for å starte opp med hovedprosjektet.

Det er obligatorisk nærvær ved midtveispresentasjon og sluttpresentasjon

Innhold

Avhenger av oppgaven. Oppgaven gis normalt sett i samarbeid med bedrifter og tar sikte på en realistisk læring av eksisterende problemer/oppgaver. Oppgaven bearbeides i mindre grupper på 2-3 studenter. Det kan i noen tilfeller være aktuelt også med enkeltpersongrupper, men da må dette avklares med emneansvarlig på forhånd.

Relevante emner for gjennomføring av hovedprosjektet må være gjennomført/bestått for å starte opp med hovedprosjektet.

Hva lærer du

Hovedoppgaven tar sikte på en emnelig fordypning innenfor de fleste økonomiske og administrative emner, gjerne i kombinasjon med tekniske eller andre faglige problemstillinger.

Kunnskap:

  • ny kunnskap innen en selvvalgt del av sitt fagområde
  • forståelse for metodisk arbeid, evne til refleksjon og
  • evne til systematisk/vitenskapelig vurdering
  • kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale og å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte

Ferdigheter:

  • ferdigheter i å utarbeide konkrete problemstillinger av interesse innen fagområdet
  • ferdigheter i å identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen
  • ferdigheter i å gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet
  • ferdigheter i å dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte

Generell kompetanse:

  • innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for problemstillingen
  • Bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, bedrift og samfunn

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledning

Eksamen

Arbeidskrav: Prosjektbeskrivelse, midtveispresentasjon og statusrapport(er) skal leveres/gjennomføres i henhold til de retningslinjer, maler og tidsfrister som ligger på kursets canvas-side.

Hjemmeoppgave: Prosjektrapport med sluttpresentasjon.

Følgende kriterier vurderes: Generelt inntrykk, faglig og teoretisk innsikt, gjennomføring, resultat og fremstilling.

Karakterskala; A til E med F som stryk.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen innlevering 29.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ØHP2001 Hovedprosjekt praktisk økonomi og ledelse 10 stp