Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

BED-3089 Personlig lederutvikling - 10 stp

Sist endret: 03.06.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Innhold

Innholdet i emnet Personlig lederutvikling reflekterer formålet om å bidra til studentenes utvikling som ledere med utgangspunkt i forståelse for teori. Emnet fokuserer på hvordan den enkelte student kan utvikle sin lederatferd, slik at hun/han kan fylle lederrollen på en best mulig måte.

Temaer som berøres er:

 • faglig grunnlag for lederutvikling generelt og 360-graders tilbakemelding spesielt.
 • arbeid med innhenting og bearbeiding av 360-graders tilbakemelding fra arbeidsforhold som utgangspunkt for videre målrettet arbeid med personlig lederutvikling.

Hva lærer du

Når emnet er bestått skal studentene ha følgende kvalifikasjoner:

Kunnskap og forståelse:

 • inngående kunnskap om ulike metoder for lederutvikling
 • forståelse for og bevissthet om hvordan egen atferd/lederstil virker inn på andre
 • innsikt i egne sterke og svake sider
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

 

Ferdigheter:

 • kan anvende teori som praktisk redskap for forbedring av egen lederpraksis
 • kan analysere egen lederrolle og arbeidssituasjon
 • kan motta og gi tilbakemeldinger på en konstruktiv måte
 • kan sette personlige mål, gjøre personlige valg og gjennomføre endringer

 

Generell kompetanse:

 • kan reflektere over, og har et bevisst forhold til egen atferd/lederstil
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

En viktig del av dette emnet knyttes til innhenting og bearbeiding av 360-graders tilbakemelding fra kollegaer. Dette danner utgangspunktet for videre målrettet personlig lederutviklingsarbeid. Gjennom varierte arbeidsformer og en kombinasjon mellom teori og praksis, får studenten ulike innspill til hvordan jobbe med egne forbedringsområder og utvikle sin egen ledelseskompetanse.

I tillegg til erfaringsbasert undervisning i samlet klasse, vil studentene organiseres i grupper med en fast veileder.

For å få kontinuitet i veiledningsgruppene og for å skape og opprettholde et trygt og konstruktivt læringsmiljø, er det krav om obligatorisk frammøte til 80 % av timene i disse gruppene. Det må foreligge helt spesielle grunner hvis en student skal få dispensasjon fra frammøtekravet. Slik dispensasjon, med påleggelse av et ekstra, skriftlig arbeidskrav, kan gis av instituttleder i samråd med faglærer.

Eksamen

Eksamen:  3 ukers individuell hjemmeeksamen teller 100%. Omfang 2100-3000 ord. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Arbeidskrav: Gjennomført 360-graders tilbakemelding: skriftlig innlevering, muntlig presentasjon, aktiv deltakelse. 80% av undervisningen/forelesningen er obligatorisk.

Litteratur

Litteraturen har et omfang på ca 700 sider.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 24.04.2020 innlevering 15.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret