vår 2020
BIO-2602 Fiskeernæring - 10 stp

Sist endret: 02.09.2020

Søknadsfrist

1. desember for enkeltemner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for Akvamedisin og Bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap, retning Havbruk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Anbefalte forkunnskapskrav: Se oversikt nedenfor. Tilsvarende emner anbefales også.


Innhold

Kurset omfatter viktige fysiologiske, biokjemiske og kjemiske aspekter ved ernæring hos oppdrettsfisk. Det fokuseres på arter som er kommersialisert i Norge. Undervisningen innledes med en gjennomgang av fiskens fordøyelsessystem, herunder de ulike organenes rolle og funksjon under fordøyelsen, samt nervøs og hormonell regulering. Nedbryting, absorpsjon og transport av lipider, karbohydrater og proteiner blir forklart, i tillegg til hovednæringsstoffenes integrerte metabolisme og energetikk.

Den biologiske aktiviteten til vitaminer, mineraler, og ikke-essensielle næringsstoffer blir belyst, og ernæringsbehovet blir satt i samband med ernæringsrelaterte sykdommer. Ernæring og fordøyelse hos stamfisk, marine larver, skjell og krepsdyr blir også gjennomgått. Andre temaer som tas opp er produksjon av fiskefôr, fôrsammensetting og kvalitetsaspekter relatert til produksjon og lagring av fiskefôr, samt kvalitet på oppdrettsfisk.


Anbefalte forkunnskaper

BIO-2504 Fish Physiology, BIO-2506 Introduction to Fish Biology, BIO-2508 Aquaculture I, FSK-2003 Biokjemi, MBI-2001 Biokjemi

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse: Kandidaten

  • har gode kunnskaper om fordøyelsesprosessen og hvordan næringsstoffene metaboliseres i organismen
  • kan evaluere den ernæringsmessige sammensetningen av fiskefôr og identifisere utfordringer og problemstillinger knyttet til produksjon og lagring av fiskefôr og kvalitet på oppdrettsfisk

Ferdigheter: Kandidaten

  • kan bruke den ervervete kompetansen til å innhente ytterligere informasjon eller henvise til gjeldende kunnskap om fiskeernæring, som igjen kan anvendes for å treffe begrunnede ernæringsrelaterte valg i fiskeoppdrett

Generell kompetanse: Kandidaten

  • har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor emnet fiskeernæring
  • skal kunne sette seg inn i, og formidle nytt fagstoff 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Emnet kan tilrettelegges for engelskspråklige studenter. Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer og laboratoriekurs. I seminarene vil kandidatene aktivt delta ved å legge frem og presentere pensumrelevant stoff. Det legges også opp til et bedriftsbesøk på en fiskefôrfabrikk.

Eksamen

4 timer skriftlig skoleeksamen som blir evaluert med karakterskalaen A - F, hvor F er stryk.

Arbeidskrav: Adgang til eksamen forutsetter deltagelse på laboratoriekurs med godkjent laboratorierapport.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIO-2602 Ernæring 10 stp
FH-207 Ernæring 9 stp
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: BIO-2602