vår 2020
BVE-1522 Praksis 1: Samhandling og læring - 15 stp

Sist endret: 18.09.2020

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studieprogrammet Bachelor i barnevern, og kan ikke tas som enkeltemne. Praksis varer i 6 uker inkludert for- og etterarbeid.

Innhold

Studentene skal i dette emnet oppleve og erfare uttrykksformer som vektlegger fantasi og skapende virksomhet. Kjennskap til disse skal åpne for kreativ tenkning og bidra til å fremme utvikling av det metodiske arbeidet med ulike brukergrupper. Emnet skal bevisstgjøre studentene på egne ressurser i aktivitetssammenheng.

I første praksisperiode skal studentene arbeide i direkte kontakt med barn/unge på deres daglige sosialiseringsarenaer. Sentralt i emnet er samhandling med barn og unge, kartlegging av barn/unges sosiale ferdigheter, utforming av realistiske mål og planlegging av tiltak som kan bedre disse ferdighetene. Studentene blir kjent med yrkesetikkens betydning for praksis. Studenten introduseres også for tverrkulturell kommunikasjon.


Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten

 • kjenner til aktiviteter som begrep og aktivitetenes betydning i sosialpedagogisk arbeid med barn og unge.
 • kjenner til praksisstedets formål, oppgaver og sentrale samarbeidsinstanser.
 • kjenner til digitale verktøy som metode i arbeidet med barn og unge.
 • kjenner til tverrkulturell kommunikasjon og samhandling mellom barn, unge og voksne.
 • skal ha kunnskap om yrkesetisk grunnlagsdokument.

Ferdigheter

Studenten kan

 • planlegge, gjennomføre og begrunne estetiske uttrykksformer i arbeidet med barn og unge.
 • observere og kartlegge barn og unges utvikling.
 • kunne samhandle med ulike brukergrupper i ulike situasjoner.

Generell kompetanse

Studenten skal

 • kunne identifisere egne samspills- og kommunikasjonsferdigheter, og bruke disse i samarbeid med barn, unge og deres familie.
 • ha innsyn i tverrprofesjonelt samarbeid.
 • kunne redegjøre for hvordan arbeid med skapende aktiviteter kan styrke selvfølelsen og legge til rette for vekst og utvikling hos barn og unge.
 • kunne se sammenhenger mellom ulike teoretiske vinklinger og praksis.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • obligatorisk ferdighetstrening
 • forelesninger
 • selvstudier
 • ulike typer studentaktive læringsformer individuelt og i gruppe
 • skriftlig og muntlig refleksjon

Etterarbeidet etter praksis er en obligatorisk systematisk oppsummering av studentens erfaringer. Studentene skal benytte digitale verktøy i sin erfaringsutveksling.  


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Skriftlig arbeidskrav i gruppe.
 • Obligatorisk deltakelse i ferdighetstrening. Inkludert og i forlengelsen av ferdighetstreningen, skal studentene beskrive anvendte aktiviteter og reflektere over hvilken betydning disse kan ha i møte med barn og unge.

Eksamen består av:

 • Individuell praksisoppgave.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som ikke bestått.

Ved karakter F/ikke bestått på den individuelle praksisoppgaven, tilbys kontinuasjonseksamen i form av bearbeidelse av levert oppgave, slik at studenten kan følge normal studieprogresjon.

Ved stryk på kontinuasjonseksamen må ny praksis avlegges. Nytt forsøk kan først gjøres når neste kull gjennomføre praksis.

Studenten må ha bestått praksisstudiene for å kunne fortsette studiene og gå opp til eksamen, jmf. Forskrift for rammeplan for barnevernspedagogutdanning § 5.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

BVE-1322 Praksis 1: Samhandling og læring 15 stp
BVE-1022 Praksis 1: Samhandling og læring - praksisoppgave 15 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: BVE-1522