Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

ENG-2980 Bachelorgradsoppgave i engelsk språk (lektorutdanning trinn 8 -13) - 10 stp

Sist endret: 09.01.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Bachelorgradsoppgaven er obligatorisk for studenter på lektorutdanning trinn 8-13 med studieretning engelsk, men studentene kan velge mellom oppgave i språk (denne emnebeskrivelsen) eller litteratur/kultur (se egen emnebeskrivelse, ENG-2981).

For å kunne ta emnet, må studenten ha tatt alle 1000-emnene i studieretningen som har vært tilbudt tidligere i studieløpet, og fått godkjent praksis.

Bestått bachelorgradsoppgave er en forutsetning for å kunne begynne på mastergradsdelen av studiet.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Bachelorgradsoppgaven skal gi studentene mulighet til å fordype seg i et avgrenset tema innenfor studieretningsfaget og forberede for mastergradsoppgaven ved å gi øvelse i akademisk skriving.

Tema for oppgaven velges i samråd med faglærer innenfor språkdelen av faget. Tema kan velges i tilknytning til undervisningen i et 2000-emne som går i samme semester, eller med utgangspunkt i et tidligere 1000-emne.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

  • kunnskap om hvordan en kan utforme en språkvitenskapelig problemstilling
  • forståelse for hvordan en med utgangspunkt i egen problemstilling tilegner seg teori og/eller empirisk materiale for en selvstendig språkvitenskapelig drøfting
  • god innsikt i en avgrenset del av faget

 

Ferdigheter

Studenten kan:

  • presentere et faglig innhold på korrekt språk og med god framstillingsform
  • drøfte et utvalgt tema ut fra ulike kilder og tilnærmingsmåter
  • bruke kilder og referanser etter fagets akademiske standard
  • behandle et faglig tema på en etisk forsvarlig måte

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning/veiledning knyttet til bachelorgradsoppgaver i engelsk blir gitt på engelsk.

Bachelorgradsoppgaver i engelsk skal skrives på engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av veiledning som gis individuelt og/eller i gruppe. Om det gis gruppeveiledning, må studentene være forberedt på å legge fram problemstillingen og mindre deler av oppgaven til diskusjon der. Studentene vil få individuell veiledning i samband med valg av tema for oppgaven, etter innlevert oppgaveutkast om lag midtveis i semesteret og på hele oppgaven mot slutten av semesteret. Slik individuell veiledning forutsetter at studentene overholder frister satt av faglærer.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskrav: Ved starten på semesteret skal studentene diskutere tema og opplegg for oppgaven pluss aktuell pensumlitteratur med faglærer og få dette godkjent, og om lag midtveis i semesteret - innen frist fastsatt av faglærer - skal det leveres inn et oppgaveutkast.

Eksamensordning: Eksamen består av en semesteroppgave som skal leveres innen 15. mai, og som vurderes med karakterskalaen "Bestått"/"Ikke bestått".

Oppgaven skal være på inntil 15 sider og skrives under veiledning om et selvvalgt tema godkjent av faglærer. Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Det skal framgå av innholdet i semesteroppgaven at pensumet i emnet er benyttet under arbeidet med oppgaven.

Etter avtale med faglærer kan oppgaven skrives av to eller tre studenter i fellesskap. Omfanget av oppgaven må da økes med henholdsvis 50 og 100 %. Studenter som skriver oppgave sammen, får samme karakter.

Ved karakter "Ikke bestått" til ordinær eksamen har studentene anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Ved kontinuasjonseksamen leverer en inn samme oppgave i revidert form. I samband med revisjonen har studenten krav på veiledning én gang.

Eksamensdato

Semesteroppgave innlevering 15.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt
Kari-Mathisen-Bredde-180px-

Mathisen, Kari


studiekonsulent (årsstudium i engelsk, lektorutd. studieretning engelsk, BA i engelsk, MA English Literature, årsstudium i tysk, lektorutd. studieretning tysk)
Telefon: +4777623316 kari.mathisen@uit.no

yuliar.jpg

Yulia Rodina


Førsteamanuensis engelsk språkvitenskap/lingvistikk
Telefon: +4777660257 yulia.rodina@uit.no