vår 2020
ERG-1020 Vurdering av menneske i aktivitet og deltakelse¿ - Praksis 1 - 15 stp

Sist endret: 10.08.2020

Emnetype

Eksamensemnet inngår i bachelorprogrammet i ergoterapi og kan ikke tas som enkeltemne.

For å starte på emnet ERG-1020 må arbeidskrav i ERG-1010 være godkjent.


Innhold

Praksis i klinisk virksomhet under veiledning av ergoterapeut. Kunnskap om brukermedvirkning og klienters aktivitetshistorie står sentralt. Studentene skal fokusere på å forstå klienters aktivitet og deltakelse ut fra en kartlegging og vurdering av individuelle og miljømessige forhold. Studentene skal videre øve seg på relasjonsbygging med både klienter og samarbeidspartnere, samtidig som de skal innhente kunnskap om samfunnsmessige forhold som påvirker enkeltpersoner og den faglige virksomheten de inngår i.

Hva lærer du

Generell kompetanse

1. Følger ergoterapeututdanningens og praksisstedets regler for arbeidstid og tilstedeværelse.

2. Kjenner til det lovverk, retningslinjer og planer som styrer praksisstedets virksomhet.

3. Kjenner til hvordan praksisstedet ivaretar prinsippene for brukermedvirkning.

 

Kunnskap i ergoterapi

1. Beskrive bruk av ergoterapeutisk arbeidsprosess på praksisstedet med tilhørende redskaper og metoder for kartlegging, planlegging og rapportering.

2. Begrunner handlinger og vurderinger i praksis med teorier og modeller i ergoterapi og relevante støttefag.

3. Forklare sammenheng mellom helse, aktivitetsproblemer og livskvalitet knyttet til klienter i praksis.

Ferdigheter i ergoterapi

1. Prøve ut relevante kartleggingsinstrumenter basert på observasjon og/eller intervju, på klienter og under veiledning av ergoterapeut.

2. Delta i vurdering av klienters aktivitetsutførelse sammen med ergoterapeut.

3. Viser seg skikket til ergoterapiyrket gjennom å følge relevant lovverk, yrkesetiske retningslinjer og gjennom en ansvarlig og etisk samhandling med klienter, nærpersoner og samarbeidspartnere.

4. Delta i muntlig og skriftlig dokumentasjon av ergoterapi på praksisstedet.

5. Delta i vurdering og formidling av tekniske hjelpemidler og/eller annen velferdsteknologi.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Ved utveksling av studenter kan også svensk og dansk benyttes som undervisnings-og eksamensspråk. Utveksling av engelskspråklige studenter kan skje hvis praksisstedet muliggjør dette.

Undervisning

Forberedende forelesninger, ferdighetstrening, basisgruppearbeid, seminarer og individuelle oppgaver før praksis og basisgruppearbeid, seminarer og individuelle oppgaver etter praksis.

Hoveddelen av praksisemnet foregår i klinisk praksis under veiledning av autorisert ergoterapeut. I tillegg får hver student veiledning/oppfølging av kontaktlærer fra utdanningen.

PRAKSIS:

Dette er et praksisemne over 10 uker hvor de 2-3 første ukene er forberedende undervisning. 6 uker er studentene plassert i ergoterapeutisk virksomhet og de siste 1-2 ukene er avsluttende undervisning inne på universitetet. Praksis i ergoterapeutisk virksomhet foregår i kommunehelsetjenesten og i somatiske institusjoner under veiledning av ergoterapeut. Praksis er obligatorisk. I praksisukene følger studentene ordinær arbeidsuke for arbeidstakere med 37,5 timers arbeidsuke i snitt. Det skal legges til rette for inntil 1,5 timer selvstudier pr. dag på praksisstedet.


Eksamen

Arbeidskrav: 1. Muntlig framlegg for medstudenter fra praksis. Øvrige obligatoriske aktiviteter/oppgaver i praksis beskrives i egen praksisprotokoll.

Eksamensform: Praksisstudier med tilhørende for og etterarbeid

Vurdering; Det gjøres en samlet vurdering av studentens prestasjon i praksis ut fra oppnådd læringsutbytte og gjennomført praksisprotokoll. Arbeidskrav inkludert oppfylt krav om obligatorisk studiedeltakelse, må være godkjent.

Vurderingsuttrykk: Bestått / ikke bestått praksis / eksamensemne vurdert av praksisveileder og lærer fra ergoterapeututdanningen i fellesskap.

Kontinuasjonseksamen: Ved ikke bestått praksis, kan ny praksis avlegges ved neste ordinære praksis på samme nivå, dvs. et år senere. Hver student har rett til 2 forsøk på praksis før studieretten inndras. Jfr. forskrift for eksamener ved UIT §26.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 15
  • Emnekode: ERG-1020