vår 2020
ERG-1030 Helse, aktivitet og deltakelse hos barn - 15 stp

Sist endret: 18.09.2020

Emnetype

Emnet inngår i bachelorprogrammet i ergoterapi og er forbeholdt studenter med studierett på dette programmet. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

For å få ta eksamen i ERG-1030 må eksamen ERG-1010 og praksis i ERG-1020 være bestått.


Innhold

Tema for dette emnet er barns deltakelse i hverdagsaktiviteter. Studentene skal lære om hvordan barn utvikler seg i lek og læring i et nært samspill med sine omgivelser, med særlig fokus på familien og /eller nære omsorgspersoner. Denne kunnskapen utvikles gjennom tilegnelse av ulike teorier om menneskets utvikling og gjennom praksis hvor studentene deltar sammen med barn i barnehage. Studentene skal også lære om hvordan barn av ulike årsaker kan erfare begrensninger i aktivitetsutførelse og deltakelse i lek og læringsaktiviteter. Studentene skal kunne redegjøre for hvordan begrensninger i barns kapasitet til å utføre aktivitet eller hindringer i omgivelsene kan få konsekvenser for deres utvikling og deltakelse i hverdagsaktiviteter.. Studentene skal også kunne redegjøre for kunnskap om barns rettigheter og relevante lover og servicetilbud som finnes innen helse/sosialtjeneste og skoleverk.

Hva lærer du

Generell kompetanse:

1- Gjør rede for relevant lovverk, planer og servicetilbud som retter seg mot/ivaretar barns rettigheter og behov.

2- Resonnerer over egen rolle i læringsmiljøet og bidra aktivt til progresjon i arbeidsgruppa.

3- Bidrar med konstruktiv kritikk i samarbeid med andre (medstudenter, lærere og samarbeidspartnere i praksis).

 

Kunnskap i ergoterapi:

1 - Kan anvende ulike teorier som forklarer barns utvikling i lek og læring

2- Forklarer hvordan samspillet mellom barn, familie, nærpersoner og nærmiljø kan påvirke barnets utvikling og deltakelse i hverdagslivets aktiviteter.

3- Belyser sammenhengen mellom bevegelse, sansing, persepsjon og kognisjon i utførelse av daglige aktiviteter.

4 - Forklarer helse- og funksjonsvansker som spesielt opptrer hos barn, og diskutere hvordan disse kan påvirke barns aktivitet og deltakelse i hverdagen.

5 - Kartlegger universell utforming av barns omgivelser og hvordan omgivelsenes utforming kan bidra til en sikker oppvekst

6 - Forklarer lekens betydning og hvordan omgivelsenes krav, sted, tid og rom påvirker aktivitetsutførelse i lek

7 - Gjør rede for ergoterapeutens rolle i habilitering

 

Ferdigheter i ergoterapi:

1 - Etablerer kontakt og kommunisere med barn på barns premisser

2 - Kartlegger, analyserer og vurderer barns aktivitet og deltakelse i hverdagsaktiviterer og foreslår tiltak der det er fare for eller foreligger begrensninger i utøvelsen av og deltakelse i aktivitet.

3 - Dokumenterer vurderinger og tiltak i forhold til barns deltakelse i aktivitet både skriftlig og muntlig.

4 - Resonnerer kritisk over ergoterapeutens yrkesutøvelse og deltakelse i tverrfaglig samarbeid i arbeid med barn og barns nærmeste omsorgspersoner.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Ved utveksling av studenter kan også svensk og dansk benyttes som undervisnings- og eksamensspråk.

Undervisning

Forelesninger, ferdighetstrening, basisgruppearbeid, seminarer, praksis i barnehage

Eksamen

For å få framstille seg til eksamen må alle arbeidskrav være bestått og all obligatorisk aktivitet gjennomført.

Arbeidskrav: Skriftlig notat i gruppe. 1200 ord og muntlig framlegg. Barns utvikling i lek og læring.

Praksis: I dette emnet er studentene utplassert 1 uke (5 dager) i praksis med barn i barnehage. I praksis har studentene en kontaktperson som er ansatt i barnehagen. Veiledning før og etter praksis utføres av 3. års ergoterapeutstudent.

Eksamen: Individuell skriftlig hjemmeeksamen: Del A: Skriftlig oppgave om barns deltakelse i lek, ca. 2400 ord. Del B: Refleksjonosnotat om ergoterapeutens rolle/yrkesutøvelse i arbeid med barn og deres omsorgspersoner, ca. 400 ord.

Varighet: 2,5 dager i juni.

Vurdering: Del A teller 85% og del B teller 15%. Begge deler må være bestått for at eksamen skal være bestått. Det gis en samlet karakter. Dersom en del vurderes til ikke bestått må hele eksamen tas på nytt.

Vurderingsutrykk: Karakter A-F.

Utsatt eksamen og kontinuasjonseksamen: Studenter med gyldig forfall gis adgang til utsatt eksamen. Ved vurdering til karakter F gis det adgang til kontinuasjonseksamen jf § 22 i Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 15
  • Emnekode: ERG-1030