vår 2020
ERG-2041 Arbeidsprosessen i ergoterapi - Praksis 2 - 16 stp

Sist endret: 15.09.2020

Emnetype

Eksamensemnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelorprogram i ergoterapi. Eksamensemnet inngår i bachelorprogrammet i ergoterapi og kan ikke tas som enkeltemne. For å starte emnet ERG-2041 og gå ut i praksis 2 må studenten ha bestått emnet ERG-2021 og alle foregående emner, ha fått godkjent arbeidskrav og ha levert eksamen i emne ERG-2030.

Innhold

Denne praksis foregår i to omganger. Del 1 innebefatter arbeidsplassvurdering med tilbakemelding til arbeidsplassen. Gjennom praksis i del 2 skal studentene jobbe videre med den ergoterapeutiske arbeidsprosess og anvende denne i klinisk arbeid med klienter. Bruk av en ergoterapeutisk arbeidsprosess innebærer vurdering av aktivitetsfunksjon, målsetting, planlegging og gjennomføring av tiltak. Studentene skal jobbe med kunnskapsbasert praksis som mål, og skal lære å anvende de ulike kunnskapskildene i vurdering og planlegging av tiltak. Videre skal dokumentasjon av eget arbeid og formidling av faglige tema stå i fokus. Ved avslutning av praksis skal studentene ha framlegg på Fagkongress hvor de skal formidle fagstoff som har utgangspunkt i praksis, teori og etikk til medstudenter og 1. års ergoterapeutstudenter.

Hva lærer du

Generell kompetanse

1. Beskriver organisering, strukturer/tilbud innen arbeidshelse på et samfunnsnivå (del 1).

2. Følger ergoterapeututdanningens og praksisstedets regler for arbeidstid og tilstedeværelse.

3. Kan gjøre rede for og følger det lovverk som styrer praksisstedets virksomhet.

4. Kjenner til hvordan helsearbeidere / ergoterapeuten arbeider ut fra kunnskapsbasert praksis, og prøver ut innhenting og vurdering av kunnskap fra ulike kilder.

5. Kjenner til og prøver ut praksisstedets redskaper/ systemer og maler for dokumentasjon.

6. Gjør rede for hvordan praksisstedet ivaretar prinsippene for brukermedvirkning.

7. Tar ansvar for å samhandle med pasienten på en reflektert og etisk god måte.

 

Kunnskap i ergoterapi

1. Beskriver forskrifter/ lovverk og politiske dokumenter som er relevante for utøvelse av ergoterapi innen arbeidshelse (del 1).

2. Undersøker bruk av ergoterapeutisk arbeidsprosess på praksisstedet med tilhørende redskaper og metoder for kartlegging, planlegging og rapportering.

3. Anvender kunnskap om klinisk resonnering gjennom den ergoterapeutiske arbeidsprosess.

4. Vurderer og anvender teoretisk, forsknings- og erfaringsbasert kunnskap for ergoterapeutisk intervensjon som er relevant for klienter og grupper som studenten møter i praksis.

5. Forklarer hvordan sammenhengen mellom helse, sykdom og livskvalitet påvirker klienters deltakelse i aktivitet.

 

Ferdigheter i ergoterapi

1. Prøver ut relevante kartleggingsmetoder som anvendes innen arbeidshelse (del 1).

2. Vurderer en arbeidssituasjon samt gir forslag på relevante helseforebyggende tiltak ift arbeidstakerne der (del 1).

3. Vurderer tilrettelegging på arbeidsplass på en kompetent måte (del 1).

4. Prøver ut og reflekterer over anvendelsen av relevante kartleggingsmetoder/-instrumenter på klienter under veiledning av ergoterapeut.

5. Gjør vurdering av innsamlet klientinformasjon og lager mål og planlegger og gjennomfører tiltak for ergoterapeutisk intervensjon.

6. Viser seg skikket til ergoterapiyrket gjennom å følge relevant lovverk, yrkesetiske retningslinjer og gjennom en ansvarlig og etisk samhandling med klienter, nærpersoner og samarbeidspartnere.

7. Forbereder og gjennomfører presentasjon av faglig tema med bruk av kunnskap fra praksiserfaringer, teori og forskning.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Ved utveksling av studenter kan også svensk og dansk benyttes som undervisnings- og eksamensspråk. Utveksling av engelskspråklige studenter kan skje hvis praksisstedet muliggjør dette.

Undervisning

Forberedende forelesninger, ferdighetstrening, basisgruppearbeid, seminarer og individuelle oppgaver før praksis og basisgruppearbeid, seminarer, gruppebasert- og individuelle oppgaver etter praksis.

Hoveddelen av praksisemnet foregår i klinisk praksis under veiledning av autorisert ergoterapeut. I tillegg får hver student veiledning/oppfølging av kontaktlærer fra utdanningen.


Eksamen

Arbeidskrav:

Arbeidsplassvurdering i praksis. Gruppe på 2-5 studenter.

a. Skriftlig rapport på 1000-1200 ord.

b. Seminarfremlegg

c. Tilbakemelding til arbeidsplassen.

2. Ergoterapeututdanningens fagkongress. Individuelt eller i gruppe på 2 studenter.

a. Muntlig framlegg

b. Abstrakt til kongresskatalog

 

Øvrige obligatoriske aktiviteter/oppgaver i praksis beskrives nærmere i egen praksisprotokoll.

Arbeidshelsepraksis foregår på en ordinær arbeidsplass. Den andre lengre kliniske praksis foregår i somatiske, psykiatriske og kommunale helsetilbud og tjenester. Praksis er obligatorisk og studentene følger ordinær arbeidsuke for arbeidstakere med 37,5 timers i gjennomsnitt. All tid disponeres på praksisstedet. Det skal legges til rette for i snitt inntil 1,5 timer selvstudier pr. dag på praksisstedet. Tid til studietid kan disponeres på en annen måte dersom det er mere hensiktsmessig for praksisveileder.

 

Eksamen og vurdering:

Eksamensform: Praksisstudier med tilhørende for og etterarbeid.

Vurdering; Det gjøres en samlet vurdering av studentens prestasjon i praksis ut fra oppnådd læringsutbytte og gjennomført praksisprotokoll. Arbeidskrav inkludert oppfylt krav om obligatorisk studiedeltakelse, må være godkjent.

Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått praksis. Vurderes av praksisveileder og lærer fra ergoterapeututdanningen i fellesskap.

Kontinuasjon: Ved ikke bestått praksis, kan ny praksis gjennomføres ved neste ordinære praksis på samme nivå, dvs. et år senere. Hver student har rett til 2 forsøk på praksis før studieretten inndras. Jfr. § 26 i Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø


Timeplan

Studiepoengreduksjon

ERG-2040 Arbeidsprosessen i ergoterapi - Praksis 2 16 stp
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 16
  • Emnekode: ERG-2041