vår 2020
ERG-2530 Veiledning, ledelse, forvaltning og formidling av ergoterapeutisk virksomhet - 10 stp

Sist endret: 10.08.2020

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på bachelorprogrammet i ergoterapi og kan ikke tas som enkeltemne.

For å starte på emnet må studenten ha bestått praksis i eksamensemne ERG-2521 og alle foregående eksamener. Arbeidskrav 1 i ERG-2540 må være godkjent.


Innhold

Dette emnet omhandler hvordan ergoterapeuter kan administrere og lede den virksomhet de arbeider i. Dette innebærer også ledelse av andre og "case management". Emnet vil gi en innføring i teori rundt utvikling, endring og ledelse av egen framtidig ergoterapivirksomhet, av organisasjoner og personer. Studentene skal drøfte den forvaltningskompetanse de har tilegnet seg i løpet av studiet, og hvordan de skal anvende lovverk i saksbehandling og case management. Videre skal studentene tilegne seg kompetanse i veiledning av klienter /nærpersoner, samarbeidspartnere, studenter og i kollegaveiledning. Studentene vil etter endt eksamensemne være i stand til å initiere og administrere egen fagutvikling i framtidig virksomhet.

Hva lærer du

Læringsutbytte:

Generell kompetanse

1. Reflekterer over betydningen av å ha kunnskap om egne ressurser og læringsbehov.

2. Reflekterer over sin faglige identitet.

3. Reflekterer over betydningen av å arbeide med stor grad av autonomi.

4. Utviser selvkritikk i diskusjoner og samhandling.

 

Kunnskaper i ergoterapi

1. Anvender veiledningsmetoder som er relevant for veiledning av ergoterapistudenter i praksis.

2. Anvender kunnskap om teorier knyttet til organisasjon og ledelse som er relevant for ergoterapitjenester.

3. Identifiserer prinsipper og prosedyrer som anvendes i offentlig forvaltning, og som er relevant for ergoterapeutisk praksis.

 

Ferdigheter i ergoterapi

1. Veileder førsteårs ergoterapistudenter som er i praksis i eksamensemnet ERG-1030.

2. Gjennomfører saksbehandling relatert til ergoterapeutisk virksomhet.

3. Formidler samfunnspolitisk behov og informasjon vedrørende ergoterapitjenester til potensielle søkere av studiet, politikere, media og andre.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Seminar for praksisfelt, studenter på ergoterapeututdanningen, samarbeidende grupper/organisasjoner og andre interesserte med formidling av bacheloroppgavene. Forelesninger, ferdighetstrening som for eksempel studentledet veiledningsgruppe, med mer.

Eksamen

Arbeidskrav:

1. Veiledning i gruppe (2-3 studenter) av første års ergoterapeutstudenter som er i praksis med barn (ERG-1030).

2. Deltakelse i tverrprofesjonelle grupper/seminar i temaet «Planlegging og organisering».

3. Formidling av ergoterapi / formidling av eget bachelorprosjekt gjennom poster eller presentasjon på fagseminar.

 

Eksamen og vurdering:

Eksamensform: Muntlig eksamen i gruppe med utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene for eksamensemnet.

Vurderingsuttrykk: Bestått / ikke bestått

Utsatt / kontinuasjonseksamen: Studenter med gyldig forfall gis adgang til utsatt eksamen. Ved vurdering til ikke bestått gis det adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. § 22 i Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: ERG-2530