Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

ERN-3002 Klinisk ernæring 2 - 14 stp

Sist endret: 09.01.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterstudiet i klinisk ernæring ved UiT, og kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Emnet omfatter pediatrisk ernæring på barneavdeling, i poliklinikk og ved habiliteringsenhet. Emnet tar også for seg farmakologiske interaksjoner, samt kommunikasjon og formidling gjennom media. 

Emnet omhandler i hovedsak patofysiologi og ernæringsbehandling av sykdommer hos barn innenfor spesialisthelsetjenesten. Emnet omhandler: diabetes type 1, svangerskapsdiabetes, gastrointestinale sykdommer, leversykdommer, nyresykdommer, metabolske sykdommer, hjertesykdommer, kreftsykdommer, cystisk fibrose, utviklingsforstyrrelser, spisevansker, prematur-, og intensivnæring. 

Hva lærer du

Etter avsluttet emne skal studentene kunne: 

Kunnskap: 

 • redegjøre for patofysiologi, forekomst, diagnose og ernæringsbehandling av følgende innen pediatrien: gastrointestinale sykdommer, leversykdommer, nyresykdommer, diabetes type 1, metabolske sykdommer, hjertesykdommer, kreftsykdommer, cystisk fibrose, epilepsi (ketogen diett), spisevansker, prematurernæring, intensivernæring (inklusive brannskader). 
 • redegjøre for patofysiologi, forekomst, diagnose og behandling av svangerskapsdiabetes, samt hyperemesis gravidarum. 
 • redegjøre for behov for ernæringstilpasninger relatert til habilitering. 
 • redegjøre for mat og farmakologiske interaksjoner 

Ferdigheter: 

 • kartlegge et barns ernæringsstatus basert på informasjon om barnets bakgrunn, matinntak, antropometriske mål og vekstkurver, kliniske og biokjemiske målinger 
 • analysere og tolke innsamlet informasjon og sammenlikne med kriterier, anbefalinger og retningslinjer, og anvende dette til å stille en ernæringsdiagnose. 
 • vurdere behov og gi individuelt tilpasset ernæringsbehandling, inkludert morsmelkerstatning, næringsdrikker, sondemat, intravenøs ernæring og vitamin- og mineraltilskudd, til barn med ernæringsproblemer. 
 • arbeide tverrprofesjonelt, og anvende sin spisskompetanse for å bidra til et helhetlig tjenestetilbud. 
 • formidle ernæringsbehandling til barn, pårørende og helse- og omsorgspersonell. 
 • formidle ernæringstema muntlig og skriftlig i media
 • anvende kunnskap om farmakologiske interaksjoner i kostveiledning. 

Generell kompetanse: 

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter i selvstendig og tverrfaglig fagutøvelse som klinisk ernæringsfysiolog i behandling av barn. 
 • kommunisere kunnskap om kosthold og ernæring på en vitenskapelig, men lettforståelig måte. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • Forelesninger 
 • Kasus og gruppeoppgaver med muntlige presentasjoner
 • Praksis på barneavdeling, poliklinikk og ved habiliteringsenhet
 • PROFERN (mentorgruppemøte)
 • VITERN (kritisk artikkellesing og presentasjon)

Det vil gjennomføres praksis på barneavdeling, barnehabilitering og ernæringspoliklinikk. 

Undervisningsspråket er i utgangspunktet norsk, men det kan bli aktuelt med forelesninger på andre skandinaviske språk, og/eller engelsk. 

Eksamen

Arbeidskrav: 

 • Skrive en populærvitenskapelig artikkel om ernæring
 • Deltakelse i klinisk praksis
 • Deltakelse i mentorgruppemøte
 • Skriftlig innlevering av VITERN-oppgave
 • Muntlig presentasjoner av gruppeoppgaver
 • Individuell muntlig presentasjon av case

Sikkerhetsopplæring: Obligatorisk e-læringskurs UNN. 

Eksamen: Skriftlig skoleeksamen på 4 timer, som vurderes bestått/ikke bestått. Alle arbeidskrav må være godkjent før en kan ta eksamen. Eksamensspråk er norsk. 

Kontinuasjonseksamen: Ved stryk på ordinær eksamen må kontinuasjonseksamen tas ved starten av påfølgende semester. For studenter med gyldig legeerklæring på ordinær eksamen, arrangeres utsatt eksamen samtidig som kontinuasjonseksamen. 

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 25.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan