Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

ERN-3006 Masteroppgave - forskningsprotokoll - 6 stp

Sist endret: 29.01.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er en del av masterprogrammet i klinisk ernæring, og kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Hensikten med kurset er at studentene skal utforme en forskningsprotokoll til masteroppgaven. Studentene skal lære å formulere forskningsspørsmål og hypoteser, øve på systematisk litteratursøk, kritisk evaluering av relevant litteratur, akademisk skriving og utforming av en databehandlingsplan. Studentene skal også evaluere sitt eget og medstudenters arbeid underveis i prosessen. Kurset inngår i masteroppgaven i klinisk ernæring. 

Hva lærer du

Etter avsluttet emne skal studentene kunne: 

Kunnskaper: 

 • Beskrive hensikten med en forskningsprotokoll, hvilke tema som skal inngå i arbeidet og hvordan de skal utformes 
 • Gjøre rede for hvordan en kan utforme en databehandlingsplan og hensikten med denne 
 • Forklare prinsipper og bruksområder for systematiske litteraturoversikter og meta-analyser 

Ferdigheter: 

 • Gjennomføre et systematisk litteratursøk innenfor et avgrenset tema
 • Formulere en vitenskapelig problemstilling, samt oppsummere og drøfte litteratur som belyser denne
 • Skrive en akademisk tekst med korrekt bruk av referansestil, fagspråk og sjanger 
 • Utforme en databehandlingsplan 
 • Evaluere eget og medstudenters vitenskapelige arbeid

Generell kompetanse: 

 • Skrive en vitenskapelig forskningsprotokoll for gjennomføring av et forskningsprosjekt
 • Uttrykke seg skriftlig og muntlig på en god, vitenskapelig måte 

Det henvises også til læringsutbytter for langsgående temaer i Vitenskapelig og Profesjonell kompetanse i ernæring. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • Selvstendig arbeid
 • Forelesninger
 • Kollokviegrupper 
 • Seminar 

Det er ikke praksis i emnet. 

Undervisningsspråket er i utgangspunktet norsk, men det kan bli aktuelt med forelesninger på andre skandinaviske språk, eller engelsk. Masteroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk, eventuelt dansk eller svensk for de som ønsker det. 

Eksamen

Arbeidskrav: 

 • Delta på seminarer, inkludert forarbeid
 • Godkjente innleveringsoppgaver

Eksamen: Hjemmeeksamen i form av en individuell forskningsprotokoll for masteroppgaven. Vurderingsutrykk bestått/ikke bestått. 

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen: En forskningsprotokoll som ikke er bestått kan leveres på nytt kun 1 gang. Normalt vil det skje i starten av påfølgende semester. Utsatt innlevering kan innvilges i tilfeller der studenten har levert gyldig legeattest innenfor den ordinære fristen. 

Eksamensdato

Hjemmeeksamen innlevering 12.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt
Skeie.jpg

Guri Skeie


Professor
Telefon: +4777646594 guri.skeie@uit.no

Bente Richardsen Isaksen


Rådgiver
Telefon: +4777645021 bente.isaksen@uit.no

Nergaard_portrettbilde.jpg

Nergaard, Ragnhild Holten


Rådgiver
Telefon: +4777646045 ragnhild.h.nergaard@uit.no