vår 2020
FAR-3401 Avansert legemiddelteknologi og biofarmasi - 10 stp

Sist endret: 18.02.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i farmasi.

Innhold

 • Avanserte legemiddelformer/¿fremtidens formuleringer¿
 • Avansert biofarmasi (farmakokinetisk effekt av valg av legemiddelform, effekt av mat, alder og kjønn)
 • Industriell produksjon av tabletter (pulver/granulering, hjelpestoffer, tablettering, dragering, krav, tester, kvalitetskontroll, preformulering)
 • Kvalitetssikringssystem
 • Design av avanserte per orale systemer
 • Nanocarriers (liposomer, virosomer, niosomer)
 • Prosessen for utvikling av et legemiddel
 • Legemidler med spesielle utfordringer som biologiske legemidler og radiofarmasøytiske preparater (fremstilling, stabilitet, formulering, spesielle krav)


Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å:

 • Drøfte avanserte legemidler ut fra virkestoff, innholdsstoff, tilvirkning, stabilitet, forpakning/oppbevaring og renhet
 • Vurdere kunnskap om nye typer formuleringer og teknologi
 • Fremstille tabletter i større skala og gjennomføre nødvendige prosess- og sluttkontroller
 • Identifisere behov for kvalitetssikring og validering av prosedyrer og produkter både i liten skala og for industriell produksjon
 • Diskutere hvordan valg av ulike doseringsformer, formuleringer og behandlingsregimer påvirker biologisk tilgjengelighet og terapeutisk effekt
 • Diskutere biologiske legemidler og deres stabilitets og formuleringsutfordringer
 • Foreslå hensiktsmessige formuleringsstrategier for biologiske legemidler og tradisjonelle farmasøytiske virkestoffer
 • Beskrive prosessen for utviklingen av et legemiddel fra ¿discovery¿ til markedsført produkt


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Pensumlitteratur er på engelsk og på norsk.

Undervisning

Forelesning: 25 timer

Seminar: 35 timer (obligatorisk)

Laboratoriekurs: 23 timer (obligatorisk)


Eksamen

Arbeidskrav: Godkjent frioppgave

Godkjent laboratoriekurs

Eksamen: Individuell skriftlig eksamen på 4 timers varighet.Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet.

Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Se eksamensforskriften for mer informasjon.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FAR-3401