vår 2020
FIN-3017 Planlegging og utvikling av finsk og kvensk skriftspråk - 10 stp

Sist endret: 07.08.2020

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er en obligatorisk del av mastergraden i språk - studieretning kvensk og finsk. Det kan også tas som enkeltemne så fremt søkeren oppfyller kravene til opptak til mastergrad i språk - studieretning kvensk og finsk. 

Opptakskrav

For opptak til emnet kreves bachelorgrad, eller tilsvarende gradsutdanning, med fordypning (80 stp.) i kvensk eller finsk. Av de 80 studiepoengene (stp.) må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i disse emnene.

Søknadskode: 9371 - enkeltemner på masternivå


Innhold

Emnet gir en generell oversikt over arbeid med språkplanlegging. Det presenterer det finske språkets utvikling som skriftspråk fra 1500-tallet til moderne tider, og prinsipper for språkplanlegging av finsk til forskjellige tider. Det fokuseres spesielt på utviklingen av finsk som et moderne skriftspråk på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet gjennom bevisst planleggingsarbeid, på den tiden da finsk fikk utvidet bruk på alle samfunnsområder i Finland.

Emnet presenterer også språkplanlegging av kvensk skriftspråk, drøfter prinsipper som er fulgt i dette arbeidet, og problemer med å utvikle en skriftlig variant av et språk som tidligere bare har vært brukt muntlig. Emnet tar også opp betydningen av skriftspråk for revitaliseringen av et truet språk, og presenterer språkplanleggingsarbeid i andre minoritetsspråklige kontekster. Ved å sammenligne planleggingsarbeid av finsk og kvensk vil man også kunne utdype studentenes innsikt i ulike muligheter som kan velges i språkplanlegging.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

studenten har kunnskap om: generelle prinsipper i språkplanlegging det finske skriftspråkets utviklingsperioder det moderne finske skriftspråket som sammensmeltning av vestlige og østlige dialekter retningslinjer for kvensk og finsk språkplanlegging forholdet mellom kvensk skriftspråk og dialektvariasjon i kvensk forholdet mellom språkplanlegging og språkrevitalisering

Ferdigheter

Studenten kan: gjøre rede for det finske skriftspråkets utvikling og utviklingsperioder lese tekster skrevet på finsk skriftspråk som representerer ulike perioder forklare hvordan det moderne finske språket er blitt til forklare prinsipper som har styrt utviklingen av kvensk skriftspråk gjøre rede for variasjon i kvensk skriftspråk som reflekterer språkbruk på ulike områder

Beskrivelse av eksamen for kurset

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: to skriftlige presentasjoner på kvensk eller finsk (á 5 sider)  én muntlig presentasjon på kvensk eller finsk (10-15 minutter)

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.


Undervisnings- og eksamensspråk

Kvensk, finsk eller norsk 

Undervisning

Emnet tilbys etter behov enten på vår- eller på høstsemesteret omtrent annet hvert år. Undervisningsformer vil være forelesninger, diskusjoner, muntlige og skriftlige presentasjoner. Studentene tar kontakt med faglærer i begynnelsen av semesteret for å avtale individuell veiledning. Hvis emnet ikke rekrutterer nok studenter for å tilby forelesninger, vil arbeidsformen være individuell veiledning.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:  to skriftlige presentasjoner på kvensk eller finsk (á 5 sider)  én muntlig presentasjon på kvensk eller finsk (10-15 minutter)

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av: én ukes hjemmeeksamen på 10 sider

Eksamen kan besvares på kvensk, finsk eller norsk

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: FIN-3017