vår 2020
FIN-3111 Fordypning i finsk og kvensk litteratur - 10 stp

Sist endret: 10.08.2020

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. 

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som er tatt opp på Master i litteraturvitenskap - studieretning finsk/kvensk og kan tas som enkeltemne så fremt studenten fyller opptakskravene til mastergradsstudier i finsk/kvensk.

Opptakskrav

Bachelorgrad, eller tilsvarende gradsutdanning, med fordypning (80 stp) i finsk. Av de 80 stp må 60 stp være fra 1000-nivå og 20 stp fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i disse emnene.

Anbefalte forkunnskaper: FIN-2110 Litteraturteori med tekstanalyse eller tilsvarende, FIN-3110/KVE-3110 Narrasjonsteori

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Innhold

Emnet gir omfattende kjennskap til finsk og kvensk litteratur i en kunst- og sosialhistorisk kontekst og annen nordkalottlitteratur inngår i emnet. Studenten velger en litterær periode, et tema eller en genre og presenterer materialet i form av en selvstendig oppgave med relevant teoretisk kildelitteratur.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • gode kunnskaper om finsk og kvensk litteratur i en kunst-og sosialhistorisk kontekst
 • grunnleggende kunnskaper om finsk-etnisk minoritetslitteratur med fokus på kvensk litteratur

Ferdigheter

Studenten kan:

 • skrive om skjønnlitteratur analytisk og med god faglig argumentasjon
 • lese og analysere skjønnlitteratur selvstendig med støtte i relevante teoretiske og litteraturhistoriske kilder

Kompetanse

Studenten:

 • har en god oversikt over utviklingen og hovedlinjene i Finlands litteratur
 • har en god oversikt over utviklingen i kvensk litteratur skriven både på kvensk og norsk
 • kan plassere litterære fenomen og enkeltverk i en større periodisk og sosialhistorisk kontekst


Undervisnings- og eksamensspråk

Finsk og norsk/svensk

Undervisning

Undervisningen består av 12 timer forelesninger, seminar- og gruppearbeid samt individuell veiledning.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • studenten skal skrive en individuell oppgave på ca. 6-7 sider. Det er også mulig for flere å skrive oppgaven sammen. Omfanget skal da være ca. 10-15 sider.

Oppgaven skal leveres senest 4 uker før semesterslutt. Oppgaven evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

 • en 5 dagers hjemmeeksamen på 6-8 sider i slutten av semesteret.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FIN-3111