Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

FLY-1001 Grunnleggende flygeteori - 5 stp

Sist endret: 23.01.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Bardufoss | Annet |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Grunnleggende teoriundervisning som omfatter pensumet til Pre-Flight Ground School slik det er definert av internasjonale regelverk og danner det teoretiske grunnlaget til å få soloflygingsbevis.

Hva lærer du

Kunnskap: Kandidaten..

  • har inngående kunnskap om sentrale temaer, problemstillinger, verktøy og metoder innenfor de ni ulike delemnene som inngår i teoridelen av Pre-Flight Ground School.
  • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdene.

Ferdigheter: Kandidaten..

  • kan ta velbegrunnede avgjørelser fundert i teoretisk kunnskap for sikker planlegging og gjennomføring av privatflyging, med hensyn til værforhold, kalkulasjoner samt operasjonelle og egne begrensinger.
  • kan finne, vurdere og henvise til gyldig informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser aktuelle problemstillinger knyttet til soloflyging.
  • kan beherske relevante teorifaglige verktøy, teknikker og opparbeide seg grunnleggende språklig kompetanse innenfor flyrelaterte begreper og sjargong.

Generell kompetanse: Kandidaten..

  • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og ved bruk av audiovisuelle verktøy.
  • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre som har bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis og flygerfremferd (airmanship).

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk.

Undervisning

Forelesninger og øvingstimer.

Eksamen

9 skriftlige eksamener. Alle deleksamener må bære bestått for å få godkjent emnet. Bestått/ikke bestått.

Det kreves minst 80% oppmøte på forelesninger og øvingetimer.

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen innenfor en toukers-periode etter ordinær eksamen.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FLY-0110 Grunnleggende Flygetrening (Core Flying Skills) 5 stp
FLY-1300 Grunnleggende operasjoner med ubemannede luftfartøy 3 stp
FLY-1006 Grunnleggende flyteori (PFGS) 5 stp