Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

FLY-1004 Innledende flygetrening - 10 stp

Sist endret: 23.01.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Bardufoss | Annet |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelor i luftfartsfag, og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

BED-1095 Innføring i logistikkledelse, BED-1096 Bedriftsøkonomi for luftfartsnæringen, FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, FYS-0100 Generell fysikk, MAT-0001 Brukerkurs i matematikk, SIK-2002 MTO (Menneske, teknologi og organisasjon), STV-2062 Organisasjon og ledelse i luftfarteneller BED-1095 Innføring i logistikkledelse, BED-1096 Bedriftsøkonomi for luftfartsnæringen, FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, FYS-1050 Fysikk for ingeniører, MAT-0001 Brukerkurs i matematikk, SIK-2002 MTO (Menneske, teknologi og organisasjon), STV-2062 Organisasjon og ledelse i luftfarten

Innhold

Emnet tilsvarer Phase 1 i treningsmanualen til det integrerte ATPL(A)-treningsprogrammet. Studentene skal lære å føre enmotors luftfartøy under visuelle flygeregler (VFR). Treningen omfatter øvelser og manøvrer for sikker flyging, samt nød- og sikkerhetsprosedyrer. Leksjonene fører frem til første soloflyging.

Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten..

  • har kunnskap om hvordan ytre faktorer som værforhold og aerodynamikk påvirker flyets ytelser og begrensninger.
  • har inngående kjennskap til flyets systemer og instrumenter, deriblant flyinstrumentene, systemovervåkende instrumenter og avionikkutrustningen.

Ferdigheter:

Kandidaten..

  • skal kunne inspisere og verifisere at flyet er i luftdyktig tilstand.
  • kan manøvrere flyet på bakken og i luftrommet etter gjeldende regler og forskrifter for visuelle flygeregler (VFR).
  • har flygeferdigheter som tilfredsstiller de gjeldende krav fra europeiske luftfartsmyndigheter til soloflyging.

Generell kompetanse:

Kandidaten..

  • behersker hvordan et enmotors fly skal håndteres sikkert, samt utvise god dømmekraft som fartøyssjef.
  • skal kunne fly i lokalområdet og kunne ta av og lande trygt i henhold til gjeldende prosedyrer.
  • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre flygere, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis og sunne holdning

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk.

Undervisning

Undervisningsformen består av instruksjon i enmotors fly, inkludert prosedyrer og nødssituasjoner under visuell flyging. I tillegg inngår briefinger og debriefinger i forbindelse med flyturene, klasseromundervisning i flytypespesifikasjoner (teknisk kurs), og stage brief. For best mulig læringsutbytte, forutsettes det at studentene møter godt forberedt til all undervisning.

Eksamen

1. Arbeidskrav: Alle flytimer og progresjonstester (stage check) må gjennomføres og bestås i henhold til programmet beskrevet i UTSA ATPL(A) Training Manual. Eventuelt fravær fra obligatorisk undervisning må godkjennes av Chief Flight Instructor (CFI).

2. Eksamensform: En praktisk prøve (phase check) i flyging og teoretisk kunnskapsnivå. Bestått/ikke bestått.

3. Karakterskala: Bestått/ikke bestått.

4. Rett til kontinuasjon: Studenter som ikke har bestått, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen normalt innenfor en toukers-periode etter ordinær eksamen.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FLY-1002 Grunnleggende flygetrening 5 stp
FLY-0110 Grunnleggende Flygetrening (Core Flying Skills) 5 stp
FLY-1040 Grunnleggende Instrumentflygetrening 5 stp