Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

FLY-1005 Grunnleggende VFR-flygetrening - 5 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Bardufoss | Annet |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i Luftfartsfag, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tilsvarer Phase 2 i treningsmanualen til det integrerte ATPL(A)-treningsprogrammet. Studentene skal lære å føre enmotors luftfartøy under visuelle flygeregler (VFR). Treningen omfatter øvelser og manøvrer for sikker flyging, navigasjon, grunnleggende flyging med instrumentreferanser, ¿airmanship¿, samt nød- og sikkerhetsprosedyrer.

Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten..

  • har inngående kunnskap om hvordan ytre faktorer som værforhold og aerodynamikk påvirker flyets ytelser og begrensninger.
  • har kunnskap om innhold i kart og kan forstå grunnleggende prinsipper om bruk av andre radionavigasjonshjelpemidler.

 

Ferdigheter:

Kandidaten..

  • har inngående ferdighet i hvordan manøvrere flyet på bakken og i luftrommet etter gjeldende regler og forskrifter for visuelle flygeregler (VFR).
  • skal kunne holde seg orientert om hvor man befinner seg på kartet til enhver tid.

 

Generell kompetanse:

Kandidaten..

  • behersker hvordan et enmotors fly skal håndteres sikkert, samt utvise god dømmekraft som fartøyssjef.
  • kan planlegge og gjennomføre en selvstendig distanseflyging (lengre enn 50 NM) til en hvilken som helst flyplass godkjent for skoleflyging.
  • har utviklet god flygerfremferd, samt evne til mestring av nødssituasjoner.
  • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre flygere, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis og sunne holdninger.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningsformen består av instruksjon i enmotors fly, inkludert prosedyrer og nødssituasjoner under visuell flyging. I tillegg inngår briefinger og debriefinger i forbindelse med flyturene, og stage briefings. For best mulig læringsutbytte, forutsettes det at studentene møter godt forberedt til all undervisning.

Eksamen

1. Arbeidskrav: Alle flytimer og progresjonstester (stage check) må gjennomføres og bestås i henhold til programmet beskrevet i UTSA ATPL(A) Training Manual. Eventuelt fravær fra obligatorisk undervisning må godkjennes av Chief Flight Instructor (CFI).

2. Eksamenstype: En praktisk prøve (phase check) i flyging og teoretisk kunnskapsnivå. Bestått/ikke bestått.

3. Karakter: Bestått/ikke bestått.

4. Kontinuasjon: Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved - ordinær eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen normalt innenfor en toukers-periode etter ordinær eksamen.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FLY-1011 Avansert flygetrening VFR 5 stp